Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSollid, May Ingvild V.
dc.contributor.authorHaram, Ann Beate
dc.contributor.authorMyrvang, Randi Manneset
dc.date.accessioned2023-07-15T17:20:23Z
dc.date.available2023-07-15T17:20:23Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:139585348:151284192
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079390
dc.description.abstractBakgrunn: Smittevern er grunnleggende i arbeidet som sykepleier, men i møte med pasienter i hjemmetjenesten kan man møte på flere faktorer som kan øke risiko for smitte overfor andre. Dette kan medføre noen utfordringer når man gir sykepleie i pasienters hjem. Hensikt & problemstilling: Hensikten med denne bacheloren er å undersøke sykepleiers holdninger og erfaringer til smittevern i hjemmetjenesten. Ved å bruke forskning som undersøker sykepleiers erfaringer på temaet, håper vi at dette vil si noe om hva som kreves av sykepleiere i deres arbeid med smittevern. Hvilke erfaringer og holdninger er beskrevet hos sykepleiere i forbindelse med smittevern i hjemmetjenesten? Metode: Litteraturstudie med strukturerte søk i databasene Cinahl og PubMed med 82 og 48 treff på de respektive databasene. Sju forskningsartikler ble valgt ut til analyse og drøfting, hvorav seks artikler var kvalitative og en kvantitativ. Det ble benyttet tematisk analyse for å trekke frem resultater for videre diskusjon. Resultat: Det ble trukket frem fire temaer: 1. Utydelige retningslinjer og kompetanse, 2. Dårlig tilgang på smittevernutstyr og ressurser, 3. Store variasjoner i tilrettelegging av pasienters hjem og 4. Holdninger til smittevern. Flere av forskningsartiklene tok opp mangel på smittevernutstyr, utydelige retningslinjer og uhygieniske hjem hos flere pasienter som ga utfordringer til etterlevelse av smittevern. Konklusjon: Sykepleierne i studiene har et stort omfang av erfaringer til smittevern i hjemmetjenesten og ytret ønsker om forbedringer. Holdningene og erfaringene som er beskrevet illustrerer en hverdag hvor smittevern er vanskelig å utføre på riktig vis. Nøkkelord: Smittevern, hjemmetjenesten & sykepleier
dc.description.abstractBackground: Infection control is fundamental in the work as a nurse, but when dealing with patients in home care, several factors may increase the risk of infection. This can cause some challenges when providing nursing care in patients’ homes. Aim and research question: The aim is to examine nurses’ attitudes and experience of infection control in home care. By using research that examine nurses’ experiences on the topic, we hope that this will say something of what is required in their work with infection control. What experiences and attitudes are described by home care nurses in their work with infection control? Method: Literature review with structured searches in the databases Cinahl and PubMed with 82 and 48 search results on the respective databases. Seven articles were submitted for analysis and discussion, of which six articles had qualitative methods and one article using quantitative method. Thematic analysis was used to highlight results for further discussion. Results: Four themes arised from this: 1. Unclear guidelines and competence, 2. Poor access to infection control equipment and resources, 3. Large variations in the facilitating of patients’ homes, and 4. Attitudes towards infection control. Several research articles addressed the lack of equipment, unclear guidelines, and unhygienic homes, which presented challenges to compliance with infection control. Conclusion: The nurses in the studies have a large amount of experience regarding infection control in home care services. Several nurses expressed a need for improvement. The attitudes and experiences described illustrate an everyday life where infection control is difficult to comply with considering the reality nurses are faced with. Key words: Infection control, home care services & nurses
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleiers erfaringer og holdninger i forbindelse med smittevern i hjemmetjenesten
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel