Show simple item record

dc.contributor.advisorÅslund, Anne Marit
dc.contributor.authorStadsvold, Annine Storbråten
dc.contributor.authorBale, Line Evjestad
dc.date.accessioned2023-07-15T17:20:06Z
dc.date.available2023-07-15T17:20:06Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:139585348:151284125
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079377
dc.description.abstractTittel: Hvordan kan sykepleier fremme trygghet og mestring hos foreldre til sykehusinnlagte barn? Forfattere: Annine Storbråten Stadsvold, Line Evjestad Bale Veileder(e): Anne Marit Åslund Stikkord/nøkkelord: Foreldre, sykehusinnlagte barn, trygghet, mestring, sykepleietiltak, familiesentrert omsorg Antall sider/ord: 40/7680 Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Bakgrunn: Det kan oppleves som en uforutsigbar situasjon og medføre stress når barn blir innlagt på sykehus. Foreldre kan lett føle seg utilstrekkelige når barna deres skal motta behandling og pleie. Sykepleiere kan iverksette tiltak som kan fremme trygghet og mestring til foreldre, slik at tiden på sykehuset ikke oppleves altfor belastende. Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å finne og sammenfatte relevant pensum og forskningsbasert kunnskap som svarer opp hvordan sykepleier kan skape trygghet og mestring hos foreldre til sykehusinnlagte barn på barneavdeling. Metode: Litteraturstudie, med strukturert søk i databasene PubMed og CINAHL (EBSCO). Fremgangsmåte er innhenting av forskning, kritisk vurdering og sammenfatning av syv forskningsartikler. Forskningen ble analysert med Aveyards tematiske analyse. Resultat: Analysen identifiserte tre hovedtemaer med elleve undertema. Temaene var: (1) hvorfor foreldre trenger fremming av trygghet og mestring, (2) hvordan kan sykepleier skape trygghet og mestring, og (3) hva er viktig for forelder-sykepleier relasjon for å fremme trygghet og mestring. Konklusjon: Sykepleierens kompetanse i helsepedagogikk, kommunikasjon og samhandling er avgjørende for å fremme motivasjon og viljestyrke. På tross av sykepleiernes innsats, må foreldrene gjøre sitt beste for å tolerere de krevende situasjonene de utsettes for når barna deres er innlagt på sykehus.
dc.description.abstractTitle: How can nurses promote security and coping to parents of hospitalized children? Authors: Annine Storbråten Stadsvold, Line Evjestad Bale Supervisor(s): Anne Marit Åslund Keywords: Parents, hospitalized children, safety, coping, nurse intervention, family-centered care Number of pages/words: 40/7680 Short description of the bachelor thesis: Background: It can be experienced as an unpredictable situation and entail stress when children are hospitalized. Parents can easily feel inadequate when it comes to their children receiving treatment and care. Nurses can implement measures that can promote security and coping for parents, so that the time in hospital is not too burdensome. Purpose: The purpose of this literature study is to find and summarize relevant curriculum and research-based knowledge that answers how nurses can create security and mastery in parents of hospitalized children in children's wards. Methods: Literature study, with a structured search in the databases PubMed and CINAHL (EBSCO). The procedure is the collection of research, critical assessment, and summary of seven research articles. The research was analyzed with Aveyard's thematic analysis. Results: The analysis identified three main themes with eleven subthemes. The topics were: (1) why parents need to promote security and coping, (2) how can nurses create security and coping, and (3) what is important for the parent-nurse relationship to promote security and coping. Conclusion: The nurse's competence in health pedagogy, communication and interaction is crucial for promoting motivation and willpower. Despite the efforts of the nurses, the parents must do their best to tolerate the demanding situations they are exposed to when their children are hospitalized.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier fremme trygghet og mestring hos foreldre til sykehusinnlagte barn?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record