Show simple item record

dc.contributor.advisorSøraa, A. Roger
dc.contributor.advisorMaria Bårdsen Hesjedal
dc.contributor.authorHurum, Jin Kristian
dc.date.accessioned2023-07-14T17:24:35Z
dc.date.available2023-07-14T17:24:35Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:143154431:31535494
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079171
dc.description.abstractDenne masteroppgaven innen Studier av Teknologi og Samfunn (STS) undersøker velferdsteknologi fra et brukerperspektiv. I oppgaven har hodekameraet «Jodapro» blitt brukt som case for forskningsarbeidet. Oppgavens hovedproblemstilling er «Hvordan endres arbeidet til helsepersonell seg gjennom bruk av velferdsteknologi som Jodapro». For å svare på hovedproblemstillingen så har jeg formulert følgende to underproblemstillinger: (1) Hvordan endres arbeidshverdagen til helsepersonell gjennom domestisering av velferdsteknologien Jodapro i sårtjenesten? (2) Hvordan endrer Jodapro forholdet mellom hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten? Underproblemstillingene har blitt analysert med et teoretisk rammeverk tilknyttet brukerstudier i STS. For å besvare første underproblemstilling har jeg brukt dimensjonsmodellen for domestisering av Sørensen (2006), ikke-bruk av Wyatt (2003) og delegering av Latour (1992). Dette teoretiske rammeverket gir et godt grunnlag for å undersøke brukernes arbeidspraksiser og hvordan både helsepersonell og Jodapro påvirker hverandre. Videre bruker jeg kyborgbegrepet til Haraway (2006) som en kritikk av et dualistisk skille mellom menneske og maskin. I tillegg bruker jeg «situert kunnskap» for å undersøke hvilken posisjon kunnskapsprodusenten har (Haraway, 1988). Datamaterialet analysekapitlene bygger på består av syv semistrukturerte intervju med helsepersonell og teknikere som bruker Jodapro. De fleste av informantene er svært positive til Jodapro. Teknologien har forbedret relasjonen og samhandlingen mellom hjemme- og spesialisthelsetjenesten, samt ført til kompetanseoverføring mellom dem. Likevel er det utfordrende for brukerne at den travle arbeidshverdagen i helsevesenet fører til at de ikke får tilstrekkelig tid til å trene på å bruke teknologien. Mangelen på tid til å bli kjent med teknologien har blant annet ført til at enkelte oppfatter hodekameraet som skummelt og fremmed. Jeg håper dette prosjektet vil kunne bidra med kunnskap om relasjonen mellom menneske og teknologi, samt digitalisering av helsetjenester.
dc.description.abstractThis master 's thesis within Science and Technology Studies (STS) explores wellbeing technology from a user perspective. In the thesis, the head mounted tablet “Jodapro” has served as the case for the project. The main research question of this thesis is “How does the work of healthcare professionals change through the use of wellbeing technology like Jodapro?”. To answer the main research question, I have formulated the following sub-questions: (1) How does the work of healthcare professionals in the wound care service change through the domestication of the wellbeing technology Jodapro? (2) How does Jodapro change the relationship between primary- and specialized healthcare services? The sub-questions have been analyzed using a theoretical framework related to user studies in STS. To answer the first sub-question, I have used Sørensen's (2006) dimensional model of domestication, non-use by Wyatt (2003), and delegation by Latour (1992). This theoretical framework provides a solid base for examining users' work practices and how both healthcare professionals and Jodapro influence each other. Furthermore, I use Haraway's (2006) cyborg as a critique of the dualistic separation between human and machine. In addition, I utilize “situated knowledge” to investigate the position of the knowledge producer (Haraway, 1988). The data material consists of seven semi-structured interviews with healthcare professionals and technicians using Jodapro. Most of the informants are positive towards Jodapro. The technology has improved the relationship and interaction between primary- and specialized healthcare service and has caused transfer of knowledge between them. However, the challenge for the healthcare professionals is that their busy workday prevents them from practicing to use the technology. Their lack of time to get familiar with the technology has led some to perceive Jodapro as scary and foreign. I hope this project can contribute with new knowledge about the relationship between humans and technology, as well as the digitalization of health services.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHelsefaglig samarbeid med videokommunikasjon
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record