Show simple item record

dc.contributor.advisorGoodall, Gemma.
dc.contributor.authorSundfær, Augusta.
dc.date.accessioned2023-07-13T17:23:04Z
dc.date.available2023-07-13T17:23:04Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:143262155:64259149
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078842
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Effekten av fysisk aktivitet på livskvalitet og depressive symptomer hos eldre. Bakgrunn: Eldre er en økende pasientgruppe, og som vernepleier kan en møte eldre personer på flere områder i helsesektoren. Mange eldre har depressive symptomer eller depresjonslidelse. Alderdom og depresjon er i tillegg forbundet med redusert livskvalitet. Det er viktig å finne effektive tiltak som kan forbedre livskvaliteten og redusere depressive symptomer hos eldre. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å utforske hvilken effekt fysisk aktivitet kan ha på livskvalitet og depressive symptomer hos eldre over 65 år. Metode: Studiens metode er en litteraturstudie. Fem ulike forskningsartikler blir studert for å finne relevant informasjon og kunnskap om temaet. Resultat: Funnene i de fem forskningsartiklene viser at fysisk aktivitet kan bidra til høyere livskvalitet og reduksjon av depressive symptomer. Resultatene viser i tillegg at en aktiv livsstil er positivt for å beholde funksjonell uavhengighet som gir økt livskvalitet. Følgende tema ble valgt og diskutert på bakgrunn av resultatene i artiklene: Funksjonell uavhengighet – livskvalitet – sosialisering – depressive symptomer. Konklusjon: Det kan konkluderes med at fysisk aktivitet har en positiv effekt på livskvalitet og depressive symptomer hos eldre. Sosialisering er av stor betydning for å opprettholde høy livskvalitet. Studiene viser at fysisk aktivitet kan bidra til sosialisering, samt redusert ensomhet, noe som kan ha en positiv påvirkning på livskvalitet. Aktivitet er også positivt for eldre sin funksjonsevne og selvstendighet, og har dermed sammenheng med opplevd livskvalitet. Nøkkelord: Fysisk aktivitet, eldre, depressive symptomer, livskvalitet Antall ord: 6422
dc.description.abstractSummary Title: The effect of physical activity on quality of life and depressive symptoms in older adults. Background: The elderly population is growing. And as a social educator, one may encounter older individuals in various healthcare settings. Many older adults experience depressive symptoms or have a depressive disorder. Aging and depression are associated with reduced quality of life. It is important to identify effective interventions that can improve quality of life and reduce depressive symptoms in older adults. Purpose: The objective of this study is to explore the impact of physical activity on quality of life and depressive symptoms in individuals aged 65 and older. Method: The study utilizes a literature review as its methodology. Five different research articles are examined to gather relevant information and knowledge on the topic. Results: The findings from the five research articles demonstrate that physical activity can contribute to higher quality of life and a reduction in depressive symptoms. Additionally, the results indicate that an active lifestyle is beneficial for maintaining functional independence, which enhances quality of life. The following themes were chosen and discussed based on the results of the articles: functional independence, quality of life, socialization, and depressive symptoms. Conclusion: In conclusion, physical activity has a positive effect on quality of life and depressive symptoms in older adults. Socialization is of great importance in maintaining high quality of life. The studies indicate that physical activity can contribute to socialization and reduced loneliness, which can have a positive impact on quality of life. Activity is also beneficial for the functional capacity and independence of older adults, thus correlating with perceived quality of life. Keywords: Physical activity, older adults, depressive symptoms, quality of life Number of words: 6422
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekten av fysisk aktivitet på livskvalitet og depressive symptomer hos eldre.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record