Show simple item record

dc.contributor.advisorSøndenaa, Erik
dc.contributor.authorLysholm, Cecilie
dc.date.accessioned2023-07-13T17:22:50Z
dc.date.available2023-07-13T17:22:50Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:143262155:70782426
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078830
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke vennskapets effekt når det kommer til inkludering i skolen. Studien belyser tematikken ved å analysere fem utvalgte forskningsartikler sammen med annen relevant litteratur og teori. De valgte artiklene omhandler barn med fire ulike funksjonsnedsettelser/vansker, samt en artikkel som belyser typisk utviklede barn sitt syn på vennskap med funksjonsnedsatte barn. Funnene fra artiklene er delt opp i 3 hovedkategorier: 1. Opplevelser og erfaringer av opplevelser av inkludering i skolen, 2. Opplevelser av ekskludering: Konflikter, mobbing og utenforskap, 3. Vennskapenes kvalitet og form. Disse kategoriene har som formål å systematisere funnene og besvare problemstillingen. Litteraturstudien viser at barn med funksjonsnedsettelse opplever både inkludering og ekskludering i skolen. Barn med funksjonsnedsettelser kan være ekstra sårbare for å oppleve utenforskap og stigmatisering fra jevnaldrende. Behovet for inkludering oppstår særlig når barn med atypisk utvikling skal gå i ordinær klasse. Jevnaldrende kan dermed både være både en støtte og en barriere for mange av barna representert i studien. Kvaliteten på relasjonene og hyppigheten i å omgås har betydning for varigheten på vennskapene. Typisk utviklede barns vurdering av andre barn med funksjonsnedsettelse er knyttet til deres egne følelser og forståelse for deres vansker. Resultatene i studien viser viktigheten av inkludering og belyser erfaringer som funksjonsnedsatte har med mobbing og utenforskap som kan være hensiktsmessig for videre forskningsarbeid. Nøkkelord: Inkludering, skole, vennskap, utenforskap, funksjonsnedsettelse
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the effect of friendships when it comes to inclusion in school. The study investigates the theme by analyzing five chosen research articles, as well as other relevant literature and theory. The chosen articles discuss four different literature studies about children with disabilities/difficulties, as well as one article that illuminates typical functioning children’s view on friendships with children with disabilities. The findings from the articles are split in 3 main categories: 1. The experiences of inclusion in school. 2. The experiences of exclusion: Conflicts, bullying and outsiderness. 3. Friendships quality and form. These categories have the aim of systematizing the findings and answering the issue. The literature study shows that children with disabilities experience both inclusion and exclusion in school. Children with disabilities can be extra vulnerable to the experience of outsiderness and stigmatization from peers. The need for inclusion particularly arises when children with atypical development go to mainstream school. Therefore, peers can be both a support and a barrier to many of the children represented in the study. The quality of the relationships and the frequency of the interaction have an impact of the duration of the friendships. Typical developed children appraise other children with disabilities by their own feelings and understanding of their difficulties. The results in this study can point out the importance of inclusion and illuminates the experiences that disabled children has when it comes to bullying and outsiderness that can be appropriate for further scientific research. Keywords: Inclusion, school, friendships, outsiderness, disabilities
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOpplevelse av inkludering og vennskap i skolen for funksjonsnedsatte barn
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record