Show simple item record

dc.contributor.advisorKvam, Lisbeth
dc.contributor.authorAlexandersen, Silje
dc.date.accessioned2023-07-13T17:22:46Z
dc.date.available2023-07-13T17:22:46Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:143262155:68646939
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078825
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Motiverende intervju som metode i behandling til ROP-pasienter Bakgrunn: ROP-lidelser er komplekse og vanskelige å behandle. Enten pasienten har et rusbruk som konsekvens av psykisk lidelse, eller har utviklet en psykisk lidelse på grunn av rusmidler, er det essensielt at begge aspekter blir kartlagt og behandlet for at bedring i sykdom skal finne sted. Hensikt: hensikten med denne oppgaven er å belyse hvordan en av behandlingsmetodene, motiverende intervju, fungerer i behandling av personer med komorbide ruslidelser og psykiske lidelser. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie, og baserer seg på fem vitenskapelige forskningsartikler. Resultat: Motiverende intervju viser seg å ha en positiv effekt i alle artiklene. Det er gjennomgående at pasienter opplever en reduksjon i rusbruk men varigheten av oppholdet varierer i de ulike studiene. Effekten av å redusere rusbruk skulle få en positiv konsekvens på det psykiske aspektet av ROP-lidelsen, dette var ikke utfallet i flere av artiklene. Konklusjon: Motiverende intervju spiller en essensiell rolle i behandlingsforløpet til mennesker med rusproblematikk og psykiske lidelser. Modifiseringer må dog gjøres for å møte pasienter med et kompleks sykdomsbilde og sammensatte diagnoser. Nøkkelord: ROP-lidelser, motiverende intervju, behandlingseffekt
dc.description.abstractSummery: Title: Motivational interviewing as a method in the treatment of dual diagnosis patients Backgroud: Dual diagnosis are complex and difficult to treat. Wether the patient has developed a drug use problem as a consequence of a mental disorder, or have developed a mental disorder due to drug use, it is essential that both aspects are mapped and treated in order for improvement in the illness to take place. Purpose: The purpose of this thesis is to shed ligth on how one of the methods, motivational interviewing, works in the treatment of people with comorbid drug and mental disorders. Method: The assignment is a literature study, and is based og five scientific research artcles. Result: Motivational interviewing proves to have a positive effect in all the articles. It is consistent that patients expreience a reduction in drug use, but the duration of abstinence varies in the various studies. The effect of reducing drug use should have a positive consequence on the psychological aspect of the dual diagnosis, this was not the outcome in several of the articles. Conclusion: Motivational interviewing plays an essential role in the course of treatment for people with dual diagnosis. However, modifications must be made to approach patients with such complex diagnosis. Keywords: Dual diagnosis, motivational interview, treatment effect
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMotiverende intervju som metode i behandling til ROP-pasienter
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record