Show simple item record

dc.contributor.advisorErik Sønderaa
dc.contributor.authorMalin Johansen Stub
dc.date.accessioned2023-07-13T17:22:32Z
dc.date.available2023-07-13T17:22:32Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:143262155:69411245
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078810
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Effekten av deeskalering av aggressiv atferd i psykisk helsevern. Introduksjon/bakgrunn: En stor andel ansatte som jobber i psykisk helsevern har opplevd å bli utsatt for vold på arbeidsplassen. En psykisk lidelse er ikke alene en årsak til vold, og derfor ikke generaliserbare som voldsutøverer. Rettere sagt er årsakene for aggresjon og vold kompleks og sammensatt. Et flertall forskere har undersøkt hvordan man på best mulig måte kan håndtere slik atferd. Hensikt: Undersøke eventuelle tiltak og effekt av opplæring og kunnskap knyttet til deeskalering i for å redusere vold og aggresjon hos pasienter som er innlagt i psykisk helsevern. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie basert på fem fagfellevurderte forskningsartikler som bidrar til å belyse den gitte problemstilling for oppgaven. Litteratursøk i databasen Pubmed er brukt for å lete etter relevante artikler som er ti år gamle eller nyere, det er også variasjon i metoder. Resultater: Det vises å være mangel på trening og kunnskap blant ansatte i psykisk helsevern. Mange er motiverte for å lære håndtering av aggresjon, men ikke alltid det er fokus og satt i system på organisatorisk nivå som legger til grunn for dette. Vanlige volds håndterings strategier er tvangsbruk og ekstra medisinering, og noe deeskalering. Konklusjon: Deeskalerings teknikker kan anses som effektivt på bakgrunn i god opplæring og kunnskap i konkrete verktøy, verbale og ikke verbale teknikker, tilrettelegging på organisatorisk nivå, stadig fokus på kompetanseutvikling, refleksjonsarbeid og kollegialt samarbeid for å skape trygghet og åpenhet. På en annen side presiseres det for å kunne si sikkert hvilken effekt det har er ikke denne studien konkret nok for å gi et entydig korrekt svar på problemstillingen. Flere påvirkningsfaktorer bør i videre studier undersøkes i sammenheng med deeskaleringens effekt. Nøkkelord: Deeskalering, aggresjon, opplæring og psykisk helsevern.
dc.description.abstractAbstract Title: Effects of deescalation in aggressive behavior among psychiatric inpatients. Introduction/background: A large proportion of employees who work in mental health care have experienced being exposed to violence in the workplace. A mental disorder is not alone a cause of violence, and therefore cannot be generalized as perpetrators of violence. Rather, the reasons for aggression and violence are complex and complex. Most researchers have investigated how to deal with such behavior in the best possible way. Purpose: Investigate any measures and the effect of training and knowledge related to de-escalation to reduce violence and aggression in patients admitted to mental health care. Method: The assignment is a literature study based on five peer-reviewed research articles which help to shed light on the given issue for the assignment. A literature search in the database Pubmed is used to look for relevant articles that are ten years old or newer. Results: There appears to be a lack of training and knowledge among employees in mental health care. Many people are motivated to learn how to handle aggression, but there is not always a focus and set in a system at an organizational level that lays the foundation for this. Common violence management strategies are coercive use and additional medication, and some de-escalation. Conclusion: There appears to be a lack of training and knowledge among employees in mental health care. Many people are motivated to learn how to handle aggression, but there is not always a focus and set in a system at an organizational level that lays the foundation for this. Common violence management strategies are coercive use and additional medication, and some de-escalation. Keywords: Deescalation, aggression, practice, psychiatric unit.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekten av deeskalering av aggressiv atferd i psykisk helsevern.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record