Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLenes, Anne-Lise.
dc.contributor.authorOlsen, Christian.
dc.date.accessioned2023-07-13T17:22:27Z
dc.date.available2023-07-13T17:22:27Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:143262155:70778839
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078805
dc.description.abstractTittel: Hvordan kan musikkterapi brukes til å redusere agitert atferd hos mennesker med demens? Hensikt: Denne bacheloroppgaven har til hensikt å vise hvordan vernepleieren kan bruke musikkterapi som et miljøtiltak for å redusere agitert atferd hos mennesker med demens. Introduksjon: Antall mennesker med demens vil øke i årene fremover, og som følge av dette vil flere mennesker få et økt bistandsbehov. De fleste som lever med demens vil gjennom sykdomsforløpet oppleve psykologiske og atferdsmessige symptomer som for eksempel agitasjon og uro. Den vanligste behandlingen av disse symptomene er ved bruk av legemidler som psykofarmaka. Bieffekter av slike legemidler kan være alvorlige og uønskede. Det er som følge av dette et behov for alternativ og supplerende tiltak som kan være med på å tilrettelegge for redusert agitert atferd hos mennesker med demens. Musikkterapi kan være en metode for å bedre livskvaliteten til mennesker med demens gjennom å redusere atferdsmessige symptomer som uro og agitasjon. Metode: Dette litteraturstudiet har brukt et systematisk og strukturert litteratursøk for å gjennomgå fem fagfellevurderte artikler som omhandler temaet redusert agitasjon hos mennesker med demens ved bruk av musikkterapi. Resultat: Fire av de fem artiklene som denne oppgaven har gått gjennom fant at musikkterapi kan brukes for å redusere agitert atferd hos mennesker med demens. Resultatene fra artiklene ble gjennomgått og ga grunnlaget for 3 hovedtema som blir presentert i denne oppgaven: 1) Musikkterapiens effekt på agitasjon, utfordrende atferd og følelse av ubehag, 2) Bruk av psykofarmakologiske legemidler, og 3) Musikkterapiens effekt på humør og symptomer knyttet til depresjon. Konklusjon: Musikkterapi har en positiv effekt på å redusere agitasjon og uro hos mennesker med demens. Tiltaket kan være gjennomført aktivt, passivt, individuelt og i gruppe. Det viktigste er at det er personsentrert og tilpasset personen med demens sine forutsetninger og interesser. Den sosiale interaksjonen i tiltaket kan ha noe å si for i hvilken grad musikkterapien reduserer agitasjonen hos disse menneskene. Studiene som ble gjennomgått viste at musikkterapien kunne ha en effekt på stabilisering av psykofarmaka administrert ved agitert atferd. Kun en av studiene viste at det kunne være en sammenheng mellom bruk av musikkterapi og reduksjon i symptomer knyttet til depresjon. Nøkkelord: Demens, musikkterapi, agitasjon, uro, depresjon, psykofarmaka, legemidler Antall ord: 7072
dc.description.abstractTitle: How can music therapy be used to reduce agitated behavior in people with dementia? Purpose: This bachelor's thesis aims to demonstrate how the social worker can use music therapy as an environmental intervention to reduce agitated behavior in people with dementia. Introduction: The number of people with dementia is expected to increase in the coming years, resulting in a higher need for assistance. Most individuals living with dementia will experience psychological and behavioral symptoms such as agitation and restlessness. The most common treatment for these symptoms is the use of psychotropic medications. However, these medications can have serious and unwanted side effects. Therefore, there is a need for alternative and complementary approaches that can contribute to reducing agitated behavior in people with dementia. Music therapy can be a method to improve the quality of life for individuals with dementia by reducing behavioral symptoms such as restlessness and agitation. Method: This literature review used a systematic and structured literature search to review five peer-reviewed articles that address the topic of reduced agitation in people with dementia through the use of music therapy. Results: Four out of the five articles reviewed in this study found that music therapy can be used to reduce agitated behavior in people with dementia. The results from the articles were examined, leading to three main themes presented in this thesis: 1) The effect of music therapy on agitation, challenging behavior, and discomfort; 2) Use of psychotropic medications; and 3) The effect of music therapy on mood and symptoms related to depression. Conclusion: Music therapy has a positive effect in reducing agitation and restlessness in people with dementia. The intervention can be conducted actively, passively, individually, or in a group setting. The key is to ensure that it is person-centered and tailored to the individual's capabilities and interests. The social interaction within the intervention may influence the extent to which music therapy reduces agitation in these individuals. The studies reviewed indicated that music therapy could contribute to stabilizing psychotropic medication use in cases of agitated behavior. Only one study showed a potential correlation between music therapy and a reduction in symptoms related to depression. Keywords: Dementia, music therapy, agitation, restlessness, depression, psychotropic medications, drugs Word count: 7072
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan musikkterapi brukes til å redusere agitert atferd hos mennesker med demens?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel