Show simple item record

dc.contributor.advisorEspeland, Kristin
dc.contributor.authorØsterås, John Henrik Hustad
dc.date.accessioned2023-07-13T17:22:20Z
dc.date.available2023-07-13T17:22:20Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:143262155:68648518
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078798
dc.description.abstractTittel: Innflytelsen relasjoner har for pasienter i tvungent psykisk helsevern Introduksjon: Tvungent psykisk helsevern er helsehjelp til pasienter med tunge psykiske lidelser. Til tross for tilføyelsen om tapt samtykkekompetanse i psykisk helsevernloven, er det flere innleggelser i tvungent psykisk helsevern nå, enn noen gang tidligere målt. Hvordan kan helsepersonell i psykisk helsevern skape hensiktsmessige relasjoner til disse pasientene som fører til bedring, og hvilke faktorer legger pasientene vekt på? Metode: Studien har litteraturstudie som metode. Den baserer seg på faglitteratur og funn fra fem relevante forskningsartikler. Resultat: Funnene i artiklene identifiserer fire tema av stor betydning for relasjonen pasienter har til personalet. De følgende temaene ble identifisert, tillit, kommunikasjon, medvirkning og maktmisbruk. Konklusjon: Pasienter påpeker relasjoner skapt gjennom tillit som sentrale for opplevelsen av å motta god behandling. Pasienter med dårlige erfaringer fra tvungent psykisk helsevern hadde ofte dårlige relasjoner til personalet. Kommunikasjon i relasjon til personalet, og tilstrekkelig tilrettelagt informasjon bidrar til positive erfaringer. Noen form for autonomi og medvirkning til egen behandling skapte følelsen av frihet, på tross av tvungent vedtak. Mangel på medvirkning skapte negative følelser i selvet og i relasjon til personalet. Manglende autonomi kunne bli sett som trygt av pasienter som var redde for å komme til skade eller skade andre. Relasjon har stor betydning for hvordan pasienter opplever tvang. Positive relasjoner skaper aksept, negative relasjoner kan gjøre at tvang oppleves unødvendig, straffende eller bli misforstås som resultat av konflikt. Nøkkelord: Tvang, relasjon, psykisk helsevern, tvang og makt, autonomi
dc.description.abstractTitle: The influence relationships has for patients in compulsory mental healthcare Introduction: Compulsory mental healthcare is healthcare for patients with severe mental disorders. Despite the addition about lost competence to concent in the mental health protection act, there are more admissions to compulsory mental healthcare today, than ever before measured. How can healthcare staff in mental healthcare create appropriate relationships with these patients that leads to recovery, and which factors do the patients think are important? Method: The study utilizes literature search as its method. It is based on specialist literature and findings from five relevant research articles. Result: Findings from the researcharticles identify four themes of great importance for the relationships patients has to staff. The following themes were identified, trust, communication, autonomy, and abuse of power Conclusion: Patients point out relationships created through trust as fundamental to experiencing good treatment. Patients with bad experiences from compulsory mental healthcare often had bad relationships with the staff. Communication in relationships with the staff and sufficiently arranged information contribute to positive experiences. Some form of autonomy and participation in one's own treatment created the feeling of freedom, despite the coercive nature. Lack of participation created negative feelings in oneself and in relationships to the staff. Lack of autonomy could be percieved as safe by patients who were afraid of getting hurt or harming others. Relationships are of great importance for how patients experience coercion. Positive relationships create acceptance, negative relationships can make coercion feel unnecessary, punishing or be misunderstood as a result of conflict. Keywords: Coercion, relationship, mental health care, coercion and power, autonomy
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleInnflytelsen relasjoner har for pasienter i tvungetn psykisk helsevern
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record