Show simple item record

dc.contributor.advisorStrabac, Zan
dc.contributor.advisorKrange, Olve
dc.contributor.authorKarlsen, Sandra Schultz
dc.date.accessioned2023-07-13T17:21:11Z
dc.date.available2023-07-13T17:21:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:138965075:23036602
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078753
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDebatten om vindkraftverk i Norge er intens, og begge sider er ganske rigide. Samtidig blir debatten ytterligere hauset opp av media. Tidligere forskning har funnet ut at tilknytning til sted, alder og tro på klimaendringer er viktige faktorer når man prøver å forutsi om en person er for eller imot utviklingen av vindkraftverk. Denne masteroppgaven undersøker om disse faktorene også er gjeldende i Norge, og forskningsspørsmålet lyder som følger: hvilke faktorer kan forutsi menneskers motstand mot utviklingen av vindkraftverk? På grunn av vindkraftverkenes innvirkning på samfunnet, er forskning på hvilke faktorer man bør ta hensyn til og forsøke å finne løsninger som tilfredsstiller alle parter viktig. Ved å forsøke å finne løsninger kommer man ett skritt nærmere å legge til rette for en debatt mellom motstanderne. Denne forskningen er utført med et kvantitativt design, der to lineære regresjonsmodeller brukes for å undersøke effekten av ulike faktorer på respondentenes holdninger til utviklingen av vindkraftverk i Norge og utviklingen av vindkraftverk i et område nær der de bor. En krysstabell og en logistisk regresjonsmodell ble også brukt for å undersøke forekomsten av respondenter som kan betegnes som NIMBY (Not In My Backyard) og mulige faktorer som kan forutsi om noen kan betegnes som NIMBY eller ikke. De viktigste funnene antyder at troen på klimaendringer som noe reelt og menneskeskapt, samarbeid og tillit, og alder er viktige faktorer når man prøver å forutsi menneskers motstand mot utviklingen av vindkraftverk. Disse sentrale funnene bidrar til feltet ved å bekrefte tidligere forskning og kan også gi innsikt i elementer av forskningen som fortsatt trenger videreutvikling.
dc.description.abstractThe debate around wind power plants in Norway is an intense one, both sides are quite rigid and the debate is further stirred up by the media. Previous research has found Place Attachment, age and belief in climate change to be important factors in trying to predict whether an individual is pro or against development of wind power plants. This master thesis investigates whether these factors are also evident in Norway, and the research question reads as follows: what factors might predict people’s opposition towards the development of wind power plants? Because of wind power plants’ impact on society, research on what factors one should take into account and trying to find solutions that appease all parties is important. By trying to find solutions one is one step closer to facilitating a debate between adversaries. This research is done using a quantitative design, where two linear regression models are used to examine the impact of different factors on respondents’ attitudes towards development of wind power plants in Norway and development of wind power plants in an area close to where they live. A contingency table and a logistic regression model was also used to examine the prevalence of respondents that could be branded as NIMBY and possible factors that might predict whether or not someone could be branded as NIMBY. Key findings suggest that the belief in climate change as something real and man-made, cooperation and trust and age are important factors in trying to predict people’s opposition towards the development of wind power plants. These key findings contribute to the field by confirming previous research, and might also provide insights into research that still needs development.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAttitudes Towards Development of Wind Power Plants in Norway
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record