Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEriksen, Adrian Dybfest
dc.contributor.authorHebnes, Frida
dc.date.accessioned2023-07-11T17:20:46Z
dc.date.available2023-07-11T17:20:46Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146342237:99036203
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077799
dc.description.abstractLidenskap handler om en sterk interesse rettet mot en aktivitet som individet liker og bruker mye tid på. Flyt er en tilstand der individer er så oppslukt i en aktivitet at tid og rom forsvinner. Konstruktene har lenge blitt assosiert med livskvalitet og velvære, der harmonisk lidenskap og flyt viser seg å medføre positive utfall for individet. Denne studien undersøkte sammenhengen mellom lidenskap og flyt hos 671 norske deltakere. Lidenskap ble målt generelt ved bruk av «The Passion Scale». «The General Flow Proneness Scale» er et helt nytt mål som ble benyttet for å måle flyt-tilbøyelighet. En Pearsons korrelasjonsanalyse fant en positiv signifikant moderat sammenheng mellom lidenskap og flyt, r = .48, p < .001. Dette samsvarer med tidligere forskning som også fant en positiv sammenheng mellom konstruktene, til tross for å operasjonalisere konstruktene annerledes enn skalaene i denne studien. Sammenhengen kan gi økt kunnskap om hvordan optimal livskvalitet oppnås. Besvarelsen belyser muligheten av at studiens Passion-skala og harmonisk lidenskap operasjonaliseres noe likt. Samt, foreslås det at fremtidig forskning undersøker konseptuelle likhetstrekk mellom lidenskap og flyt. Nøkkelord: Lidenskap, Flyt, Livskvalitet, Velvære, Psykisk helse
dc.description.abstractPassion refers to having a strong interest towards an enjoyable and time-consuming activity. Flow is a condition in which an individual is absorbed in an activity to the extent that time and space disappears. The constructs have been associated with well-being and quality of life, whereas an harmonious passion and flow lead to positive outcomes. The present study investigates the relationship between passion and flow based on 671 norwegian participants. Passion was measured through "The Passion Scale". "The General Flow Proneness Scale" is a recently developed scale that is being used to measure flow-proneness. A Pearsons correlation analysis found a positive significant moderate relationship between passion and flow, r = .48, p < .001. This aligns with previous research which also found a positive relationship between the constructs, despite operationalising the constructs differently than what the present study does. The relationship can provide increased knowledge regarding how a optimal quality of life is acquired. The study sheds a light upon the possibility that the Passion-scale and harmonious passion are operationalised somewhat similarly. Also, it is suggested that future research explores conceptual similarities between passion and flow. Keywords: Passion, Flow, Quality of life, Well-being, Mental health
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUndersøkelse av sammenhengen mellom lidenskap og flyt
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel