Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Rolf Erik
dc.contributor.advisorAsbjørnslett, Bjørn Egil
dc.contributor.authorLøge, jens
dc.contributor.authorSøbstad, Johan
dc.date.accessioned2023-07-06T17:21:57Z
dc.date.available2023-07-06T17:21:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:145746323:150133282
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3076955
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er basert på en omfattende litteraturstudie som har til hensikt å finne ut av hvilke faktorer som påvirker biologisk filtreringsytelse i MBBR-systemer for RAS-anlegg. Målet med studien er å identifisere og analysere de viktigste faktorene som kan bidra til optimal filtreringsytelse hos den spesifikke biofiltertypen. MBBR-teknologien har blitt svært populær, og god systemforståelse vil bidra til å gi det beste grunnlaget for å sikre god vannkvalitet i RAS-anlegg Litteraturstudiet omfatter grundig gjennomgang av eksisterende forskning, publikasjoner og rapporter som omhandler MBBR-teknologi og RAS-anlegg. Analyse av dette omfattende materialet avdekker at det er tre hovedfaktorer som har en betydelig innvirkning på filtreringsytelsen: driftsparametere, konstruksjon og overvåkning, samt driftsprosedyrer. Driftsparametere er nøkkelvariabler som påvirker de biologiske prosessene i MBBR-systemet. Disse inkluderer faktorer som pH-nivå, temperatur, oksygenkonsentrasjon, alkalitet, karbon- og nitrogenforhold. Optimalisering av disse parameterne er avgjørende for å oppnå høyest mulig filtreringsytelse og opprettholde god vannkvalitet i RAS-anlegget. Konstruksjon og overvåkning av MBBR-systemet spiller også en viktig rolle i filtreringsytelsen. Valg av materialer, design av biofilmstøttemedier og reaktorvolum har betydning for effektiviteten til MBBR-systemet. I tillegg er det nødvendig med regelmessig overvåkning av viktige parametere og implementering av egnede kontroll- og vedlikeholdsprosedyrer for å opprettholde optimal drift.
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is based on an extensive literature review aimed at determining the factors that influence the biological filtration performance in MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) systems for RAS (Recirculating Aquaculture Systems) facilities. The study aims to identify and analyze the key factors that can contribute to optimal filtration performance in this specific type of biofilter. MBBR technology has gained significant popularity, and a good understanding of the system will provide the best foundation for ensuring good water quality in RAS facilities. The literature review entails a thorough examination of existing research, publications, and reports that address MBBR technology and RAS systems. Analysis of this comprehensive material reveals that there are three main factors that have a significant impact on filtration performance: operational parameters, design and monitoring, and operational procedures. Operational parameters are key variables that affect the biological processes in MBBR systems. These include factors such as pH level, temperature, oxygen concentration, alkalinity, and carbon and nitrogen ratios. Optimizing these parameters is crucial to achieving the highest possible filtration performance and maintaining good water quality in the RAS facility. The design and monitoring of the MBBR system also play an important role in filtration performance. The choice of materials, design of biofilm support media, and reactor volume all contribute to the efficiency of the MBBR system. Additionally, regular monitoring of key parameters and the implementation of appropriate control and maintenance procedures are necessary to maintain optimal operation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleOptimalisering av biologisk filtrering i MBBR for RAS-anlegg: Faktorer som påvirker filtreringsytelse og tiltak for å sikre høy vannkvalitet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record