Show simple item record

dc.contributor.advisorLangvik, Eva
dc.contributor.advisorIversen, Anne
dc.contributor.advisorChristiansen, Lisbet Frang
dc.contributor.authorBrekke, Maja Bjelland
dc.date.accessioned2023-07-06T17:19:41Z
dc.date.available2023-07-06T17:19:41Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146342237:64515092
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3076885
dc.description.abstractStudien undersøker om det er demografiske forskjeller i holdninger til straff og behandling av nettovergripere. Dagens forskning har vist at et økende antall barn blir utsatt for seksuelle overgrep på nett. Hvor det å endre feilaktige holdninger i offentligheten til nettovergrep kan bidra med å redusere nettovergrep. Denne forskningen er viktig for å styrke kunnskap om og kartlegge nåværende holdninger til nettovergripere. Studien undersøkte også om det er krysskulturelle forskjeller i holdninger til straff av nettovergripere, ved å sammenligne vårt norske utvalg med det amerikanske utvalget til Steel et al. (2022). Totalt besvarte 608 deltagere et nettbasert spørreskjema om denne studiens variabler. Studiens regresjonsanalyser viste svake sammenhenger mellom påstandene til holdningene om behandling og straff, og de demografiske variablene: kjønn, utdanning, jobbe med tematikken og ha barn. Selv om effekt-størrelsen er lav, indikerer funnet at det er forskjellige holdninger til behandling og straff av nettovergripere. Det er også indikasjoner på at holdningene er forskjellige basert på om den måler spesifikke eller generelle forhold ved straff og behandling. Videre forskning burde derfor undersøke dette nærmere. To t-tester viste svake til moderate signifikante effekter i forskjeller i holdninger til straff mellom det amerikanske utvalget til Steel et al. (2022) og vårt norske utvalg. Funnet indikerer derfor at det kan være forskjellige holdninger på tvers av landegrenser til nettovergripere. Det etterlyses derfor mer forskning som undersøker krysskulturelle forskjeller i holdninger på nettovergripere, og hvilken betydning disse holdningene kan ha for relatert staff, behandling og tilbakefallsrater. Nøkkelord: Nettovergrep, holdninger, straff, behandling og demografiske variabler
dc.description.abstractThis study examines demographic differences in attitudes to punishment and treatment of online child sexual abusers. Today’s research has shown an increasing number of children being abused sexually online. This research is important because it investigates the public attitudes toward online child sex abusers, which is considered a key-variable in reducing online child sex abuse. This study also investigated cross-cultural differences in attitudes towards punishment of online child sexual abusers, by comparing our Norwegian sample with the American sample of Steel et al. (2022). A total of 608 participants answered an online questionnaire about this study's variables. The regression analysis showed small dependencies between the items about attitudes towards treatment and punishment and the demographic variables: gender, education, working with the theme and parental status. Although the effect size is low, the findings indicate that there are different attitudes toward the treatment and punishment of online child sex abusers. The research also indicate that attitudes differ based on whether it measures specific or general aspects of punishment and treatment. Further research should therefore examine these differences in specific and general attitudes toward online child sex abusers. Two t-tests showed weak to moderate significant effects in differences in attitudes to punishment between the Norwegian and American sample. The findings may indicate cross-cultural differences in attitudes towards online child sexual abusers. Further research should therefore also investigate this, and examine what effect different attitudes may have for punishment, treatment and recidivism rates.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDemografiske forskjeller i holdninger til straff og behandling av nettovergrep
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record