Show simple item record

dc.contributor.advisorIversen, Anne
dc.contributor.authorBentsen, Thomas
dc.date.accessioned2023-07-05T17:19:40Z
dc.date.available2023-07-05T17:19:40Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:145104535:22976727
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3076302
dc.description.abstractDenne masteroppgaven forsøker å se hvordan delt ansatteierskap former ansattes holdninger, ved å utforske et norsk arbeiderkooperativ. Tidligere litteratur har ikke oppnådd konsensus eller evnet å forklare i rik detalj antatte effekter ved å gi ansatte eierandeler (affektiv forpliktelse, fastholdelse av ansatte, økt prestasjon) og hva betydning det har for ansatte. Psykologisk eierskap, følelsen av eierskap en person føler, og organisasjonsdemokrati, som innebærer organisasjonsrettferdighet og medarbeiderkontroll, ble valgt som rammeverket for å forstå ansattes holdninger til eierskap. En refleksiv tematisk analyse av data fra 6 intervjuer produserte temaene; hvordan delt eierskap blir sett på som rettferdig, forventninger knyttet til eierskap av ansatte, faktorer i arbeidsmiljøet og ansattes engasjement. Resultatene indikerer at ansattes holdninger til eierskap virker forankret i organisasjonsmodellens rettferdighet. For informantene ser det ut til at ansvarlighet, autonomi, identitet og tilhørighet informerer deres syn på eierskap, med individuelt eierskap som en del av kollektivt eierskap. Funnene fra studien indikerer flere støttende ledelsespraksiser og organisasjonsstrukturer som hjelper til med opplevelsen av eierskap. De demokratiske sidene ved dagens organisasjon bidrar til en forståelse av hvorfor tidligere litteratur har vært motstridende. Få studier har sett på arbeiderkooperativer i forhold til psykologisk eierskap, noe som betyr at mer dyptgående forskningsdesign er nødvendig for å forstå ansattes holdninger i eierskapsstrukturer som legger samme vekt på medarbeiderkontroll som den nåværende.
dc.description.abstractThe current thesis examines how shared employee ownership shapes employee attitudes by exploring a Norwegian worker cooperative. Previous literature has failed to reach a consensus and adeptly explain the supposed effects of giving employees ownership shares (affective commitment, employee retention, increased performance) and the perceived meaning for employees. Psychological ownership, the sense of ownership a person feels, and organizational democracy, which delves into organizational justice and employee control, was chosen as the framework for understanding employees’ attitudes towards ownership. A reflexive thematic analysis of data from 6 interviews produced the themes: how shared ownership is viewed as fair, expectations involved with employee ownership, factors in the working environment, and employee engagement. The findings indicate that attitudes towards employee ownership seem rooted in the fairness of the organizational model. For the informants, it appears that responsibility, autonomy, self-identity and belonging inform their view of ownership. With individual ownership being part of collective ownership. Several supportive management practices and organizational structures aid the experience of ownership. The democratic aspects of the current organization attributes towards an understanding of why previous literature has been conflicting, and the development of psychological ownership dimensions. Few studies has looked at worker cooperatives in relation to psychological ownership, meaning that more in-depth research designs are needed to understand employees’ attitudes in ownership structures emphasize the same level of employee control as the current one.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe psychology of ownership: Analysis of a Norwegian worker cooperative A qualitative study of how shared stock ownership shapes employee’s attitudes towards their workplace.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record