Show simple item record

dc.contributor.advisorFiskum, Charlotte
dc.contributor.authorLyssandtræ, Sunniva Lystad
dc.date.accessioned2023-07-04T17:20:17Z
dc.date.available2023-07-04T17:20:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146342237:68383353
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3075801
dc.description.abstractDette er en kvalitativ studie som undersøker hvilke tilnærminger som blir brukt i oppsøkende sosialt arbeid, i tillegg til å se på hva de ansatte har behov for, for å kunne praktisere tilnærmingene. Studien baserer seg på datamateriale fra et større forskningsprosjekt ved Institutt for psykologi ved NTNU. Det undersøker toleransevindumodellen og reguleringsarbeidet sin relevans i arbeid med unge i risiko for rus- og kriminalitetsproblematikk. Fokuset i studien er å fremme oppsøkende arbeid som et forebyggende tiltak for denne målgruppen. Det er et fagfelt hvor det er lite eksisterende empiri og teori. Dermed argumenteres det for at det er viktig å belyse de ansattes behov og metoder. Funnene fra en refleksiv tematisk analyse av datamaterialet viser til et bredt spekter med arbeidsmetoder, som dekker regulering av affekt, kunnskapsformidling og generell tilstedeværelse på ungdommens arenaer. Denne studien tyder på at det er sterkt behov for fleksibilitet og tillit i alle ledd av tjenesten for å kunne utføre arbeidet. Arbeidshverdagen til en oppsøker ga inntrykk av å være uforutsigbar, derfor oppmuntres det til videre forskning på hvilken effekt dette har på de ansatte, med tanke på å opprettholde en sunn arbeidshverdag.
dc.description.abstractThis is a qualitative study which examines which approaches that are used in outreach social work, in addition to looking at what the employees need in order to be able to practice these approaches. The study is based on data from a larger research project at the Department of Psychology at NTNU. It investigates the relevance of the “tolerance-window model” and regulatory work when working with young people at risk of drugs- and crime-problems. The focus of the study is to promote outreach social work as a preventive measure for this target group. It is a field where there is little existing empirical evidence and theory. Thus, it is argued that it is important to shed light on the employees' needs and methods. The findings from a reflexive thematic analysis of the data material point to a wide range of working methods, which cover regulation of affect, communication of knowledge and general presence in young people's arenas. This study indicates that there is a strong need for flexibility and trust in all stages of the service in order to carry out the work. Working as an outreach social worker gave the impression of being unpredictable, therefore further research is encouraged into the effect this has on the employees, with a goal to maintain a healthy work life.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnsattes tilnærminger og behov i oppsøkende sosialt arbeid - En kvalitativ studie av hvilke tilnærminger som anvendes i oppsøkende sosialt arbeid og de ansattes behov for å kunne praktisere dem.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record