Show simple item record

dc.contributor.advisorBietti, Lucas
dc.contributor.authorBrustol, Mona Anita Jamtøy
dc.date.accessioned2023-07-04T17:19:33Z
dc.date.available2023-07-04T17:19:33Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146342237:47028565
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3075765
dc.description.abstractBakgrunn: Den globale trenden med økende aldrende befolkning gjør at antall personer som lider av demens vil øke gradvis i fremtiden, samtidig som det vil være mangel på helsepersonell. Bruk av chatbots kan gi store fordeler for personer med demens (PwD) ved å supplementere eksisterende medikamentell og ikke-medikamentell demensomsorg, -behandling og -oppfølging. Problemstilling: Denne omfangsgjennomgangen (Scoping Review; ScR) tar sikte på å utforske brukererfaringene til PwD og deres omsorgspersoner i interaksjon med chatbots for psykisk helse angående demensomsorg, -behandling og -oppfølging. Og avslutningsvis gi anbefalinger for fremtidig forskning og bruk av chatbots, basert på observerte hull i litteraturen. Metoder: Denne ScR ble utført ved å gjennomføre og analysere et omfattende litteratursøk. Med tanke på nyheten i feltet, ble litteraturen analysert ved hjelp av en modifisert tematisk analyse for å kartlegge forhåndsdefinerte temaer relatert til brukererfaringer, samtidig som det ble søkt etter nye temaer. Resultater: Av 258 publikasjoner som opprinnelig ble identifisert, ble 12 inkludert i ScR. Syv temaer ble identifisert og utdypet etter analyse av publikasjonene; bruksområder, attraktivitet, nytteverdi, tilpasningsevne, sikkerhet, forskningsrammer og begrensninger. Konklusjon: Chatbots for psykisk helse er funnet å ha potensiale til å være nyttige verktøy for PwD og deres omsorgspersoner i demensomsorg, -behandling og -oppfølging. Imidlertid må videre forskning være klar over begrensningene, og adressere utfordringer for å bedre møte individuelle brukeres behov og preferanser.
dc.description.abstractBackground: The global trend of an increasing ageing population means that the number of people suffering from dementia will gradually increase in the future, and at the same time there will be a shortage of healthcare personnel. The use of chatbots can bring great benefits to people with dementia (PwD) by complementing existing pharmacological and non-pharmacological dementia care, treatment and follow-up. Objective: This Scoping Review (ScR) aims to explore user experiences of PwD and their caregivers in interaction with mental health chatbots regarding dementia care, treatment and follow-up. And finally provide recommendations for future research and application of chatbots, based on observed gaps in the literature. Methods: This ScR was carried out by conducting and analyzing an extensive literature search. Considering the novelty of the field, the literature was analyzed using a modified thematic analysis to map predefined themes related to user experiences, while also searching for any new emerging themes. Results: Of 258 publications initially identified, 12 were included in the ScR. Seven themes were identified and elaborated after analysis of the publications; Application areas, Attractiveness, Usefulness, Adaptability, Safety, Research frameworks, and Limitations. Conclusion: Mental health chatbots are found to have the potential to be useful tools for PwD and their caregivers in dementia care, treatment, and follow-up. However, further research need to be aware of the limitations, and address challenges to better meet the needs and preferences of individual users.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleExploring the User Experiences of People with Dementia and their Caregivers Interacting with Mental Health Chatbots for Dementia Care, Treatment and Follow-up: A Scoping Review
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record