Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKennair, Leif Edward Ottesen
dc.contributor.advisorBendixen, Mons
dc.contributor.advisorStavang, Marius
dc.contributor.authorHenriksen, Anna
dc.date.accessioned2023-07-01T17:19:52Z
dc.date.available2023-07-01T17:19:52Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146342237:65113434
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3075174
dc.description.abstractAvvisning innebærer å motta signaler om at man ikke er ønsket, at man blir devaluert eller ekskludert. Romantisk avvisning fra en person man ønsker en romantisk/seksuell relasjon til er en av de mest smertefulle formene for avvisning, og kan føre til negative emosjoner, utilfredshet og antisosial atferd. Hensikten til dette bachelorprosjektet er å utvikle et reliabelt og validert måleinstrument for opplevd romantisk avvisning blant single, som kan brukes til videre forskning om hvordan romantiske erfaringer påvirker oss. Studien er basert på et utvalg studenter ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (N = 451). En prinsipiell faktoranalyse (PCA) viste fire underliggende komponenter/domener for romantisk avvisning blant single. Det ble undersøkt om avvisningsmålet hadde sammenheng med de validerende målene; romantisk ensomhet, sosioseksuell orientering, og nevrotisisme. Korrelasjonsanalyser viste signifikant sammenheng mellom det totale avvisningsmålet og de validerende målene. Flere av sammenhengene viste derimot lav styrke, og tre av fire komponenter hadde ikke signifikante korrelasjoner med nevrotisisme. En uavhengig t-test viste at det var en signifikant gjennomsnittlig kjønnsforskjell i opplevd romantisk avvisning, hvor menn skåret høyest. Resultatene stemmer overens med tidligere forskning og litteratur på området. For videre forskning bør det utviklede måleinstrumentet granskes for innholdsvaliditet, utsettes for test-retest og eventuelt inkludere kontrollvariabler for bedre kausalitet.
dc.description.abstractRejection implies signals from others where you feel like you are not wanted, you feel devaluated or excluded. Romantic rejection from a person you want a romantic or sexual relationship with have shown to be the most painful form for rejection, and can lead to negative emotions, dissatisfaction, and antisocial behavior. The purpose of this project is therefore to develop a reliable and valid measure for experienced romantic rejection, which can be used in further research about how romantic experiences affect us. The study is based on a sample of students from NTNU (N=451). A principal component analysis (PCA) showed four underlying components for romantic rejection among singles. It was investigated whether the rejection-measure correlated with three validated measurements: romantic rejection, sociosexual orientation and neuroticism. Correlation analysis showed significant correlation between the total rejection-measure and the validated measurements. Though several correlations were weak, and three out of four components had nonsignificant correlations with neuroticism. An independent t-test showed a significant average difference in experienced romantic rejection among men and women, where men had the highest score.The results agree with former research on the area. For further research the measure should be checked for content-validity, be postponed for test-retest reliability, and possibly include control variables for better causality.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRomantisk avvisning blant single Utvikling og validering av måleinstrument
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel