Show simple item record

dc.contributor.advisorUlvestad, Ingunn
dc.contributor.authorLehre, Edgren Oda
dc.contributor.authorMorstad, Henriette
dc.date.accessioned2023-06-30T17:19:48Z
dc.date.available2023-06-30T17:19:48Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:139478172:147586068
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074833
dc.description.abstractBAKGRUNN: Mennesker med stomi kan oppleve det som en stor krise som kan true selvbildet, på grunn av manglende kunnskap og følelsen av å miste kontrollen over en svært privat del av kroppen. Med riktig veiledning og kunnskap kan pasienter lære seg å håndtere situasjonen på en god måte og fortsette å leve et aktivt liv. HENSIKT: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie som ser på utfordringer knyttet til kommunikasjon om seksuell helse/seksualitet mellom sykepleiere og personer med stomi. METODE: Et strukturert søk ble foretatt i databasene Cinahl og Pudmed etter vitenskapelige artikler. I litteraturstudien er det inkludert seks artikler, ressurslitteratur, fagartikler og annen relevant litteratur som belyser problemstillingen. RESULTAT: Seksualitet er et vanskelig tema for mange pasienter å snakke om med sykepleiere, og en stomioperasjon kan påvirke pasientens fysiske, emosjonelle og sosiale velvære. God kommunikasjon er avgjørende for at pasienten skal kunne tilpasse seg sitt nye liv og ta vare på sin seksuelle helse. KONKLUSJON: Sykepleiere bør ha kunnskap om seksuell helse og stomi og tilpasse kommunikasjonen til pasientens individuelle behov og preferanser. Kommunikasjonsverktøy som PLISSIT- og BETTER-modellen kan åpne samtalen rundt seksualitet mellom pasient og sykepleier. Samt telefonrådgivning som et digitalt hjelpemiddel som kan effektivisere og forbedre pasienttilfredsheten.
dc.description.abstractBACKGROUND: Individuals with a stoma can experience it as a crisis that can threaten their self-image due to lack of knowledge and the feeling of losing control over a very private part of the body. With proper guidance and knowledge, patients can learn to manage the situation well and continue to live an active life. AIM/PURPOSE: This bachelor thesis is a literature review that looks at challenges related to communication about sexual health/sexuality between nurses and individuals with a stoma. METHOD: A structured search was conducted in the Cinahl and PubMed databases for scientific articles. The literature study includes six articles, resource literature, professional articles, and other relevant literature that sheds light on the research question. RESULTS: Sexuality is a difficult topic for many patients to discuss with nurses, and a stoma operation can affect the patient's physical, emotional, and social well-being. Good communication is crucial for the patient to adapt to their new life and take care of their sexual health. CONCLUSION: Nurses should have knowledge about sexual health and stomas and tailor their communication to the patient's individual needs and preferences. Communication tools such as the PLISSIT- and BETTER- models can facilitate conversations about sexuality between patients and nurses. Telephone counseling can also be a digital tool that can streamline and improve patient satisfaction.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePasienter med stomi og utfordringer knyttet til kommunikasjon.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record