Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAnne Iversen
dc.contributor.authorWilliam Lervåg
dc.date.accessioned2023-06-29T17:19:31Z
dc.date.available2023-06-29T17:19:31Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:145104535:98286018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074577
dc.description.abstractForskning på generasjoner i arbeidsplassen har opplevd en økende mengde fokus i de siste tiårene, men likevel er det noen mangelfulle aspekter som ikke har mottatt den sammen mengden oppmerksomhet. Ett av disse aspektene omhandler hvorvidt ledere tilpasser sin lederstil basert på de forskjellige generasjonene, og hvordan dette påvirker arbeidsmiljøet. Ved bruk av kvalitative intervjuer, ble det innsamlet data som ble analysert gjennom refleksiv tematisk analyse. Datamaterialet gav ytterlig innsikt i tematikken som studien omhandler. Basert på dette, kom det frem at informantene opplever enkelte forskjeller i behov, verdier, og holdninger mellom de ulike generasjonene, som har gjort at det har endret sin lederstil basert på mottakeren. Enkelte informanter har ikke opplevd store forskjeller mellom de forskjellige generasjonene, i tillegg til at visse informanter formidler en opplevelse om at det er andre faktorer slik som personlighet og mengden erfaring individet har som er avgjørende for hvorvidt informanten interagerer med dem fremfor at det er generasjonen de tilhører som avgjør. Fremtidig forskning vil derfor være nødvendig for å videre undersøke om forskjeller mellom arbeidere fra ulike generasjoner skyldes trekkene som er unike for deres generasjonskohorter eller om det er andre bidragsytende faktorer til stedet. Til tross for dette kan det konkluderes med at ledere opplever forskjeller mellom sine underordnede basert på generasjonen de tilhører, og det anser det som nødvendig å tilpasse hvordan de interagerer med sine underordnede for at deres behov skal dekkes. Dette kan dermed ha videre betydninger for hvordan arbeidsmiljøet oppleves å være.
dc.description.abstractResearch on generations in the workplace has recevied an increasing amount of attention in recent times. However, there are still areas within this subject that are lacking in empirical evidence. One of these aspects relates to whether leaders adapt their leadership style based on the generation the subordinate belongs to, and how this affects the work environment. Through qualitative interviews, data was collected and analyzed through reflexive thematic analysis. The data provided further insight into the subject of leaders’ perspective on generational differences in the workplace. Through the analysis, it was found that informants have experienced certain differences in needs, values, and attitudes between the different generations, which has led to changes in their leadership style based on the subordinate. Certain informants have not experienced significant differences between the different generations, and some explain that other factors, such as the personality and amount of experience the individual has, are more decisive for how the informant interacts with them, rather than the generation they belong to. Therefore, future research is necessary to investigate whether differences between workers from different generations are due to the traits unique to their generational cohorts, or whether there are other contributing factors present. Nevertheless, it can be concluded that several leaders experience differences among their subordinates based on the generation they belong to, and based on these differences they change how they interact with their subordinates to meet their needs. This may have further implications for how the work environment is perceived,
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleGenerasjoner på arbeidsplassen: Hvordan kan ledere opprettholde et godt arbeidsmiljø i en mangfoldig arbeidsplass?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel