Show simple item record

dc.contributor.advisorCropotova, Janna
dc.contributor.advisorKvangarsnes, Kristine
dc.contributor.authorWikdahl, Victoria
dc.contributor.authorBull, Andreas
dc.date.accessioned2023-06-28T17:20:58Z
dc.date.available2023-06-28T17:20:58Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:146720542:149498205
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074162
dc.description.abstractVåren 2023 ble det gjennomført diverse analyser av to forskjellige fiskeproteinhydrolysater ekstrahert fra restråstoff fra norsk vårgytende sild (Clupea harengus L.). Det ene fiskeproteinhydrolysatet var ekstrahert med tradisjonell enzymatisk hydrolyse og det andre var ekstrahert med bruk av ultralydbehandling som forberedende metode til den enzymatiske hydrolysen. Analysene skulle belyse hvorvidt ultralydbehandling kan ha positiv påvirkning på fiskeproteinhydrolysater ekstrahert ved enzymatisk hydrolyse. Kvalitetsparameterne som ble vurdert for å analysere ultralydens effekt var tørrstoff, aske, proteininnhold, vann, fett, proteinløselighet, frie aminogrupper, hydrolysegrad, proteinoksidasjon (tioler og karbonylgrupper), total aminosyresammensetning og farge. Resultatene fra disse analysene viste hvordan ultralydbehandlingen har eller ikke har, påvirket utbytte og kvaliteten i forhold til de fysiske, kjemiske og funksjonelle egenskapene til proteinene i fiskeproteinhydrolysatet. Hensikten med analysene var å se hvorvidt man kan forbedre ekstraksjon av verdifulle komponenter, hovedsakelig høyverdige proteiner, fra silderestråstoff. I lys av dette ble forskningsspørsmålet “Hvordan vil bruk av ultralyd som forberedende metode til enzymatisk hydrolyse av silderestråstoff påvirke utbytte og kvalitet i forhold til de fysiske, kjemiske og funksjonelle egenskapene til proteinene i hydrolysatet?” formulert. Da dette er første gang disse metodikkene benyttes i kombinasjon med dette restråstoffet var prosjektet noe uforutsigbart. Videreutvikling av metodikken, samt mer forskning vil være nødvendig, men dette prosjektet har fungert som et godt første steg og videre forskning vil ha et godt grunnlag å basere seg på.
dc.description.abstractThroughout the spring of 2023, various analyses were conducted on two different fish protein hydrolysates extracted from by-products of Norwegian spring-spawning herring (Clupea harengus L.). The difference between the fish protein hydrolysates was that one was extracted using traditional enzymatic hydrolysis. The other was extracted by using ultrasonic treatment as a preparatory method for enzymatic hydrolysis. The analyses aimed to shed light on whether ultrasonic treatment possesses positive effects on the fish protein hydrolysate extracted by enzymatic hydrolysis. The analyses used to examine the effects of ultrasound included dry matter, ash, protein contents, moisture, fat, protein solubility, free amino groups, protein oxidation (thiols and carbonyl groups), total amino acid composition, and color. The results of these analyses demonstrated whether ultrasonic treatment has influenced the yield and quality of the physical, chemical, and functional properties of the fish protein hydrolysate. The purpose of this study was to evaluate whether the extraction of valuable components, especially high value protein from by-products of herring, could be improved by ultrasonic treatment. Considering this, the research question “How will the use of ultrasound as a preparatory method for enzymatic hydrolysis of herring by-products affect the yield and quality of the physical, chemical and functional properties of the proteins in the hydrolysate?” was formulated. Since this was the first time these methodologies were used in combination with this by-product, the project had some unpredictability. Further development of the method, as well as more research, will be necessary, but this project has served as a good initial step, providing a solid foundation for future research.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEffekten av ultralydbehandling før enzymatisk hydrolyse på protein i silderestråstoff
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record