Show simple item record

dc.contributor.advisorJessen, Bente Graae
dc.contributor.advisorSpeed, James M.
dc.contributor.authorOjee, Stephanie Akinyi
dc.date.accessioned2023-05-24T17:19:32Z
dc.date.available2023-05-24T17:19:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:120189275:64905978
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3068886
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractØkosystemer på gressletter i tropene er spådd å motta økende mengder nedbør i fremtiden som følge av klimaendringer. Den økende nedbøren vil ha innvirkning på strukturen på gresslettene, inkludert plante- og dyreartene innenfor dem. I Serengeti-økosystemet kan dette bety at noen gressarter vil trives og øke i artsdekke, mens andre arter kanskje ikke vil overleve det nye nedbørsregimet. Denne studien utforsker måtene klimaendringer kan påvirke gressletterøkosystemet ved å fokusere på endringer i nedbør og arealbrukstyper. Dette er vurdert ved bruk av et gjensidig transplantasjonsstudiedesign som vil simulere de anslåtte nedbørsendringene på gressartene som bor i kontrasterende miljøer. Studien tar for seg endringen i biomasse under ulike nedbørsregimer når gressarter transplanteres fra et tørt miljø til et vått miljø og fra et vått miljø til et tørt miljø. De nye miljøene har også ulike arealbrukstyper, som inkluderer beitemarker for husdyr og verneområder for de større hovdyrene. Hovedfunnene illustrerer at det er en sikker effekt av nedbør og arealbrukstype på biomassesammensetningen til grasartene. Disse faktorene er kanskje ikke gjensidig utelukkende, da det er mulig at det er en kryssinteraksjonseffekt på biomassemengdene ved slutten av eksperimentet. Gressartene i denne studien oppfører seg annerledes under visse miljøbelastninger, men de ser ut til å tjene som indikatorarter for forstyrrede miljøer, og derfor er forvaltningen av disse økosystemene avgjørende. Det gjensidige transplantasjonseksperimentet ble avsluttet etter et år med overvåking som var en kort periode for å gi en klar indikasjon på vellykket etablering av transplantasjoner og deres interaksjon i det nye miljøet. Det var også begrensninger for studien som påvirket resultatet av resultatene definitivt. Suksessen til eksperimentet ga imidlertid noen innsikt i mulige virkninger av økende nedbør eller reduksjon på gressartene og gir en mulighet for fremtidig forskning. Stikkord: Serengeti, Gressletter, Arealbruk, Nedbør, Klimaendringer
dc.description.abstractGrassland ecosystems in the tropics are predicted to receive increasing amounts of rainfall in the future as a result of climate change. The increasing precipitation will have an impact on the structure on the grasslands, including the plant and animal species within them. In the Serengeti Ecosystem, this could mean that some grass species will thrive and increase in species cover whereas other species may not survive the new precipitation regime. This study explores the ways in which climate change may impact the grassland ecosystem by focussing on changes in precipitation and the land use types. This is assessed through the use of a reciprocal transplant study design that would simulate the projected precipitation changes on the grass species inhabiting contrasting environments. The study tackles the change in biomass under different precipitation regimes when grass species transplanted from a dry environment to a wet environment and from a wet environment to a dry environment. The new environments also have different land use types, which include pasture fields for domestic livestock and protected areas for the larger ungulates. The main findings illustrate that there is a definite effect of precipitation and land use type on the biomass composition of the grass species. These factors may not be mutually exclusive as it is possible that there is a cross interaction effect on the biomass quantities at the end of the experiment. The grass species in this study behave differently under certain environmental pressures however they appear to serve as indicator species for disturbed environments, thereby the management of these ecosystems is crucial. The reciprocal transplant experiment was concluded after a year of monitoring that was a short period to make a clear indication of the successful establishment of transplants and their interaction in the new environment. There were also limitations to the study that affected the output of the results conclusively. However, the success of the experiment provided some insights to the possible impacts of increasing precipitation or a reduction on the grass species and provides an opportunity for future research. Keywords: Serengeti, Grassland, Land use, Precipitation, Climate change
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleGRASS BIOMASS CHANGES IN SERENGETI ECOSYSTEM UNDER DIFFERENT RAINFALL REGIMES AND LAND USE TYPES
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record