Show simple item record

dc.contributor.advisorVaaler, Arne
dc.contributor.advisorSæther, Sverre Georg
dc.contributor.advisorDrange, Ole Kristian
dc.contributor.authorHamdan, Bilal
dc.contributor.authorBenjaminsen, Anders
dc.date.accessioned2023-04-22T17:19:49Z
dc.date.available2023-04-22T17:19:49Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.ntnu:inspera:118879259:37836567
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064337
dc.description.abstractBakgrunn Flere studier har blitt gjennomført i forsøk på å finne pasientpopulasjoner med økt risiko for selvmord og selvmordsatferd. Får man til å identifisere disse høyrisikopasientene, vil man kunne komme i posisjon til å iverksette mottiltak, og forhåpentligvis redusere selvmord og selvmordsatferd. Vi vet at personer med anfallslidelser har høyere forekomst av selvmord og selvmordsatferd sammenlignet med kontrollgrupper. Vi vet også at den standardiserte mortalitetsratioen for suicid er ca. hundre ganger høyere de to første årene etter utskrivelse hos den akuttpsykiatriske populasjonen. Hva med risikoen for selvmord og selvmordsatferd hos pasienter med en kjent anfallslidelse som utskrives fra en akuttpsykiatrisk institusjon? Risikoen for selvmord og/eller selvmordsatferd hos pasienter med anfallslidelser i en akutt psykiatrisk populasjon har aldri tidligere blitt forsket på. Derfor var denne studiens primære formål å undersøke om pasienter diagnostisert med en anfallslidelse (epilepsi, akutt symptomatisk anfall, psykogene non-epileptiske anfall) har en høyere risiko for selvmordsatferd etter utskrivelse fra en akuttpsykiatrisk avdeling sammenlignet med de andre pasientene innlagt i akuttavdelingen. Studiens sekundære formål var å undersøke om pasienter med anfallslidelser har en økt risiko for selvmord etter utskrivelse, samt om de ulike anfallstypene var assosiert med selvmordsatferd og selvmord. Metode Studien ble utført ved Akuttpsykiatrisk avdeling, Østmarka, St. Olavs Hospital, Trondheim, Norge, fra september 2011 til mars 2012. Totalt 380 av 760 pasienter ga sitt skriftlige samtykke til å delta i studien. Selvmordsatferd, definert ved ICD-10 diagnosekode X6n villet egenskade, og selvmord, ble registrert gjennom henholdsvis fire og fem års oppfølging etter utskrivelse. Anfallslidelser ble definert som epilepsi, akutt symptomatisk anfall og psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES). Nevnte diagnoser ble satt i et konsensusmøte bestående av tre psykiatere og en epileptolog. Binær logistisk regresjon ble brukt for å undersøke sammenhenger mellom anfallslidelser og selvmordsatferd, og anfallslidelser og selvmord. Resultater Trettiåtte pasienter (10%) ble diagnostisert med en anfallslidelse. Sekstiåtte pasienter (17,9%) ble diagnostisert med X6n. Syv pasienter med anfallslidelse hadde suicidal atferd og to pasienter med anfallslidelse døde av suicid under oppfølgingstiden. I binær logistisk regresjonsanalyse forelå det ingen assosiasjon mellom anfallslidelser og selvmordsatferd (OR [95 % Cl]: 1,424 [0,525-3,862], p = 0,488). Anfallslidelser var heller ikke assosiert med suicid (OR [95 % Cl]: 0,721 [0,110-4,710], p = 0,732). Konklusjon Vi fant ingen statistisk signifikant sammenheng mellom anfallslidelser og selvmordsatferd eller selvmord etter utskrivelse i en akuttpsykiatrisk populasjon. Pasienter innlagt ved akuttpsykiatriske avdelinger, også pasienter med anfallslidelser, har samtidig en høy forekomst av selvmordsatferd og selvmordsforsøk. Senere studier bør ta sikte på å inkludere flere pasienter for å bedre kunne estimere risiko for selvmordsatferd og selvmord ved ulike typer anfallslidelser.
dc.description.abstractBackground Several studies have been conducted to find groups with a higher rate of suicide and suicidal behavior. If these groups are found, countermeasures could be provided, and hopefully lowering the risk of suicide and suicidal behavior. We know that people with seizure disorders have a higher occurrence of suicide and suicidal behavior compared to control groups. We also know that the standardized mortality ratio for suicide is approximately a hundred times higher in the first two years after discharge in the acute psychiatric population. What about the risk of suicide and suicidal behavior in patients with a known seizure disorder discharged from an acute psychiatric institution? The risk of suicide and/or suicidal behavior in patients with seizure disorders in an acute psychiatric population has never before been studied. Therefore, the primary aim of the study was to investigate whether patients diagnosed with a seizure disorder (epilepsy, acute symptomatic seizure, psychogenic non-epileptic seizures) have a higher risk of suicidal behavior after discharge from an acute psychiatric department compared to the other patients in the psychiatric emergency department. The secondary aim of the study was to investigate whether patients with seizure disorders have an increased risk of suicide after discharge, and whether the different seizure disorders were associated with suicidal behavior and suicide. Method The study was conducted at the Acute Psychiatric Department, Østmarka, St. Olavs Hospital, Trondheim, Norway, from September 2011 to March 2012. A total of 380 out of 760 patients gave their written consent to participate in the study. Suicidal behavior, defined by ICD-10 diagnosis code X6n, intentional self-harm, and suicide were registered during four and five years of follow-up, respectively, after discharge. Seizure disorders were defined as epilepsy, acute symptomatic seizures, and psychogenic non-epileptic seizures (PNES). The diagnoses were made in a consensus meeting consisting of three psychiatrists and an epileptologist. Binary logistic regression was used to examine associations between seizure disorders and suicidal behavior, and seizure disorders and suicide. Results Thirty-eight patients (10%) were diagnosed with a seizure disorder. Sixty-eight patients (17.9%) were diagnosed with X6n. Seven patients with seizure disorder had suicidal behavior and two patients with seizure disorder died of suicide during the follow-up period. In binary logistic regression analysis, there were no association between seizure disorders and suicidal behavior (OR [95% Cl]: 1.424 [0.525-3.862], p = 0.488). Seizure disorders were also not associated with suicide (OR [95% Cl]: 0.721 [0.110-4.710], p = 0.732). Conclusion We found no statistically significant association between seizure disorders and suicidal behavior or suicide after discharge in an acute psychiatric population. Patients admitted to acute psychiatric wards, including patients with seizure disorders, also have a high incidence of suicidal behavior and suicide attempts. Future studies should aim to include more patients to better estimate the risk of suicidal behavior and suicide in different types of seizure disorders.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDO PATIENTS WITH SEIZURE DISORDERS HAVE AN INCREASED RISK OF SUICIDAL BEHAVIOR AFTER DISCHARGE FROM ACUTE PSYCHIATRIC CARE?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record