Show simple item record

dc.contributor.advisorPaulsen, Veronika
dc.contributor.authorThronæs, Bente
dc.date.accessioned2023-03-07T18:20:51Z
dc.date.available2023-03-07T18:20:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:119007893:36909270
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3056869
dc.description.abstractSammendrag En stor andel av barn og unge som er under offentlig omsorg må flytte fra ett omsorgstiltak til et annet. Dette er en vedvarende bekymring både i Norge og ellers i verden. Utilsiktede flyttinger medfører manglede stabilitet og kontinuitet til tross for at økt stabilitet for barn og unge har vært en klar målsetning for barneverntjenesten i mange tiår. Denne masteroppgaven er en del av et forskningsprosjekt der regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er ansvarlig for prosjektet. Prosjektet utføres i et samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region Midt-Norge, og skal kartlegge og evaluere effekten av «insentivpakke fosterhjem». «Insentivpakke fosterhjem» er utviklet av Bufetat, og har hatt som målsetning å begrense antall flyttinger i fosterhjem og bedre stabiliteten i plasseringer gjennom tett veiledning av fosterforeldre. Den overordnede problemstillingen for masteroppgaven er: Hva erfarer veiledere til fosterforeldre som viktig for å hindre utilsiktet flytting fra fosterhjem? Datamaterialet i denne kvalitative studien består av intervjuer med ni informanter som er veiledere for fosterforeldre i insentivpakken. Dataanalysen er gjennomført med inspirasjon fra tematisk analyse. I analysen fremkom det fire hovedtema som informantene erfarer er spesielt viktige for å hindre utilsiktede flyttinger. Disse er relasjon, tilgjengelighet, anerkjennelse og samarbeid. Axel Honneths teori om anerkjennelse, teoretiske perspektiver på veiledning og tidligere forskning på feltet er brukt i drøftingen av funnene. De overordnede resultatene viser at informantene erfarer at veiledning av fosterforeldre er et godt tiltak for å hindre utilsiktede flyttinger, og dermed også de store personlige og samfunnsmessige omkostningene slike flyttinger har. Økt kunnskap om hva som er viktig å vektlegge i veiledningen kan medføre en mer presis og treffsikker oppfølging av fosterhjemmene. Resultatene fra studien kan gi implikasjoner for praksis i kommunal barneverntjeneste. Studien kan være et bidrag til hvordan barneverntjenesten planlegger og organiserer oppfølgingen og veiledningen av fosterforeldre for å forhindre utilsiktede flyttinger. Nøkkelord: fosterhjem, utilsiktet flytting, veiledning
dc.description.abstractAbstract A considerable proportion of children and young people who are in public care must move from one foster home to another. This is a persistent concern both in Norway and elsewhere in the world. Placement breakdowns result in a lack of stability and continuity, even though increased stability for children and young people has been a clear goal for the child welfare service for many decades. This thesis is a part of a research project in which the regional knowledge center for children and young people at Norwegian university of science and technology is responsible for the project. The project is conducted in collaboration with the Norwegian office for children, youth, and family affairs region Mid-Norway (Bufetat) and will map and evaluate the effect of the "incentive package foster home". The “incentive package foster home” has been developed by Bufetat and has aimed to limit the number of placement breakdowns in foster homes and improve the stability of placements through close supervision of foster parents. The overarching issue for the master's thesis is: What do supervisors for foster parents experience as important to prevent placement breakdowns in foster homes? The data material in this qualitative study consists of interviews with nine informants who are supervisors for foster parents in the “incentive package foster home”. The data analysis was conducted with inspiration from thematic analysis. The analysis revealed four main themes that the informants find particularly important for preventing placement breakdowns. These are relationship, accessibility, recognition, and cooperation. Axel Honneth's theory of recognition, theoretical perspectives on supervision and previous research are used in the discussion of the findings. The overall results show that the informants' experiences with supervision of foster parents are a good measure that can prevent placement breakdowns and thus also the large personal and social costs such placement breakdowns have. Increased knowledge about what is important to emphasize in the supervision, can lead to a more precise and accurate follow-up of the foster homes. The results of the study may have implications for practice in the municipal child welfare service. The study can contribute to how the child welfare service plans and organizes the supervision of foster parents to prevent placement breakdowns. Keywords: foster care, placement breakdowns, supervision  
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHva erfarer veiledere til fosterforeldre som viktig for å hindre utilsiktet flytting fra fosterhjem? En kvalitativ studie om veiledning til fosterforeldre.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record