Show simple item record

dc.contributor.advisorSaksvik-Lehouillier, Ingvild
dc.contributor.advisorOlsen, Alexander
dc.contributor.authorSchultzen, Solveig Ross
dc.contributor.authorStokka, June
dc.date.accessioned2022-12-01T18:19:13Z
dc.date.available2022-12-01T18:19:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104435896:10013141
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3035451
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSøvn er viktig for normal fungering, og en vet at søvnvansker kan gi en rekke negative somatiske og psykologiske effekter. Søvnvansker ser ut til å være et økende problem i den norske befolkningen. Det er en kjent sammenheng mellom søvnkvalitet og ulike psykiske lidelser, men søvnvansker er også et problem i den subkliniske populasjonen. Denne studien tok for seg sammenhengen mellom søvnkvalitet og personlighet hos 144 norske individer. Deltakerne ble samlet gjennom bekvemmelighetsutvalg i Trondheim, og ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Deltakernes personlighet ble kartlagt gjennom NEO-PI-3. Denne studien har sett på både subjektiv søvnkvalitet, målt ved Pittsburg Sleep Quality Index, og objektivt søvnkvalitet, målt ved aktigrafi. Det ble utført korrelasjonsmatrise og multippel blokkvis regresjonsanalyse. Vår studie fant at nevrotisisme har en statistisk signifikant sammenheng med subjektiv søvnkvalitet. Denne sammenhengen ble ikke funnet ved objektiv søvnkvalitet. Videre viser våre resultater at subjektive mål på søvnkvalitet er negativt korrelert med de objektive målene, noe som indikerer at opplevelsen av egen søvn ikke er i tråd med søvnkvalitet målt ved aktigrafi. Denne studien støtter tidligere forskning, som har vist at høy skåre på nevrotisisme har en sammenheng med dårligere selvrapportert søvnkvalitet. I videre forskning vil det være interessant å se på hvordan nevrotisisme påvirker opplevelsen av egen søvn, og om dette er en indikasjon på faktisk søvnkvalitet eller noe annet. En håper med dette at behandling rettet mot søvnvansker vil bidra til å danne et sterkere fundament for målrettet og individualisert behandling av et stadig økende problem i den norske befolkningen.
dc.description.abstractSleep is important to function normally, and difficulty sleeping can have a wide range of negative somatic and psychological effects. Difficulty sleeping seems to be a growing problem in the Norwegian population. There is a known correlation between sleep quality and a variety of psychiatric disorders, but difficulty sleeping is also a problem in the subclinical population. This study is focused on the correlation between sleep quality and personality in 144 individuals. The participants were selected by opportunity sampling in Trondheim, and at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). The personality of the sample was mapped using NEO-PI-3. The study looked into both subjective sleep quality, measured using the Pittsburg Sleep Quality Index, and objective sleep quality, measured by using actigraphy, correlation matrix, and multiple blockwise regression analysis. Our study found that neuroticism has a statistically significant correlation with subjective sleep quality. However, this correlation could not be found with objective sleep quality. Furthermore, our results show that subjective measures of sleep quality have a negative correlation with the objective measures, which indicates that perceived sleep does not match the sleep quality that has been measured using actigraphy. This study supports previous findings which have shown that a high score on neuroticism has a correlation with worse self-reported sleep quality. Going forward, it would be interesting to look into how neuroticism affects one's perception of sleep, and if this is an indication of actual sleep quality or something else. Further research aimed at sleep problems may contribute to targeted and individualized treatment of an ever-growing problem in the Norwegian population.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEn Studie om Sammenhengen mellom Subjektiv og Objektiv Søvnkvalitet, og Personlighet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record