Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAune, Guro
dc.contributor.advisorVolløyhaug, Ingrid
dc.contributor.authorLundahl, Mathias
dc.date.accessioned2022-11-25T18:19:53Z
dc.date.available2022-11-25T18:19:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:98364917:30829539
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3034208
dc.description.abstractIntroduksjon – Uterussarkom er sjeldne, aggressive kreftsvulster som rammer rundt 25 kvinner årlig i Norge. Leiomyom er godarta svulster som utgår fra glatt muskulatur og er den vanligste typen svulst i livmor. Det viktig å skille sarkom fra myom grunnet svært ulik behandling og oppfølging, men det er diagnostisk utfordrende å skille disse fra hverandre preoperativt. Nagai et al har laget et scoringssystem til å skille sarkom og myom preoperativt, rPRESS, som settes ut fra alder, laktatdehydrogenasenivå og endometriecytologi. Forhøya trombocytter i blod er ved andre kreftformer assosiert med aggressiv sykdom og dårlig prognose. Om dette er tilfelle for uterussarkomer er ikke kjent, og trombocytters nytteverdi i preoperativ diagnostikk er dermed usikker. Målet med denne studien er å undersøke om pasienter operert for sarkom og myom ved St. Olavs hospital kunne ha blitt skilt preoperativt ved å bruke variablene som inngår i rPRESS og trombocyttnivå, samt å identifisere andre faktorer som skiller gruppene. Material og metode – En retrospektiv kohortstudie som inkluderte pasienter operert ved St. Olavs hospital i perioden 2000 – 2020. Data ble innhentet fra journalsystem og analysert i statistikkprogrammet SPSS. Resultat – 155 deltagere ble inkludert i studien, 122 kvinner med myom og 33 kvinner med sarkom. Mange av variablene manglet fra journalsystemet. En modifisert sarkomskår ut fra laktatdehydrogenasenivå og alder så ut til å skille mellom gruppene hos pasienter med alle variabler registrert, men nytteverdien falt når alle pasienter ble inkludert uavhengig av manglende variabler. Laktatdehydrogenasenivå, alder og resultat av bildediagnostikk viste tendens til å være nyttig til å skille mellom gruppene. Konklusjon – Det antydes at preoperativ sarkomskår kan være nyttig hjelpemiddel i diagnostikk av sarkom. Det er for lite datagrunnlag til å konkludere noe sikkert. Det er trolig hensiktsmessig å bruke laktatdehydrogenase i diagnostikken av sarkom.
dc.description.abstractIntroduction – Uterine sarcomas are rare and aggressive malignant tumours with a yearly incidence of around 25 cases in Norway. Leiomyomas are benign tumours originating from smooth muscle and are the most common type of tumours in the uterus. It is vital to differentiate sarcomas and myomas due to vastly different treatment and follow- up. However, it is challenging to discriminate these tumours from each other preoperatively. Nagai et al developed a score-system to differentiate sarcomas and myomas preoperatively, the rPRESS, based on the variables age, lactate dehydrogenase and endometrial cytology. Elevated blood platelets have been associated with aggressive disease and poor prognosis in various cancers. If this is the case for uterine sarcomas is not known. The aim of this study is to examine if patients operated for sarcoma and myoma at St. Olavs hospital could have been differentiated preoperatively by using the variables comprised of the rPRESS, as well as blood plates. In addition, we wanted to identify other factors which could be used to separate the groups Material and methods – A retrospective cohort study of patients who underwent surgical treatment at St. Olavs hospital in the period 2000 – 2020. Data was collected from the patient’s journals and analysed in the statistical program SPSS. Results –A total of 155 patients were included in the study, 122 myomas and 33 sarcomas. Many variables were missing from the journal system. A modified sarcoma score using the variables lactate dehydrogenase and age seemed to be able to distinguish between the groups when the participant had all variables registered. The usefulness seemed to fall when all patients were included regardless of missing variables. Lactate dehydrogenase, age at surgery and radiological examination seemed to be able to differentiate between the groups. Conclusions – It seemed that a sarcoma score could be a helpful tool in diagnostics of sarcoma. The data sample is too small to draw a certain conclusion. It is probably appropriate to use lactate dehydrogenase in sarcoma diagnostics.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKunne man skilt sarkom fra myom i uterus preoperativt? En retrospektiv kohortstudie.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel