Show simple item record

dc.contributor.advisorHagemann, Cecilie
dc.contributor.advisorSaga, Susan
dc.contributor.advisorStafne Nilssen, Signe
dc.contributor.authorDons,Vilde
dc.contributor.authorHaug Bratlie,Ingvild Marie
dc.date.accessioned2022-11-25T18:19:45Z
dc.date.available2022-11-25T18:19:45Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:98364917:16545471
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3034202
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Hyperton bekkenbunn er en kompleks tilstand med ulike symptomer. Et tilstandsspesifikt selvrapporteringsskjema, "Amsterdam Hyperactive Pelvic Floor Scale" (AHPFS) for kvinner, er utviklet av nederlandske forskere for å måle denne tilstanden. Det originale spørreskjemaet inneholder 30 elementer i 6 foreslåtte underskalaer. Imidlertid er de psykometriske egenskapene ennå ikke fullstendig vurdert.Mål: Hovedmålet med denne studien var å oversette det nederlandske spørreskjemaet «Amsterdam Hyperactive Pelvic Floor Scale for Women» (AHPFS) til norsk for å teste dets psykometriske egenskaper mot en utvalgt populasjon av norske kvinner.Metoder og pasienter: AHPFS ble oversatt til norsk, tilbakeoversatt til nederlandsk og gjennomgått igjen av de nederlandske utviklerne. Deretter gjennomgikk eksperter på bekkenbunnsdysfunksjoner spørreskjemaet før kognitive intervjuer med pasienter fra målgruppen ble gjennomført. Det ble gjort endringer i spørreskjemaet etter hvert trinn. Deretter tre ulike grupperkvinner; to symptomatiske og en med friske frivillige, ble invitert til å fylle ut en nettbasert versjon av den norske AHPFS, bakgrunnsspørsmål og ytterligere validerte spørreskjemaer vedrørende bekkenbunn, urinveier, tarm og seksuell dysfunksjon. Innholdsvaliditet, konstruksjonsvaliditet med tanke på spørreskjemadimensjonalitet og korrelasjon med de allerede validerte spørreskjemaene ble utført, i tillegg til test-retest reliabilitet. Resultater: Vurdering av innholdsvaliditeten til Norsk AHPFS viste at spørreskjemaet var relevant,omfattende og forståelig for de fleste kvinner. Totalt 387 fullførte undersøkelsen. En modifisert versjon av den opprinnelige seksfaktorstrukturen til den originale AHPFS ble avslørt, inkludert bare20 av de foreslåtte elementene, noe som ga den mest sparsommelige modellen med en god passform. Denne versjonen viste god konstruksjonsvaliditet med signifikante korrelasjoner med eksisterende validerte spørreskjemaer og subskalaer. Test-retest reliabilitet viste god til utmerket stabilitet med intra-klasse korrelasjonskoeffisient 0,88-0,95 for AHPFS subskalaer.Konklusjon: Den norske oversettelsen av AHPFS viste gode psykometriske egenskaper og er et adekvat og nyttig instrument for å måle symptomer hos pasienter med hypertonisk bekkenbunn.
dc.description.abstractBackground: Hypertonic pelvic floor is a complex condition with various symptoms. . A condition specific self-report questionnaire, the “Amsterdam Hyperactive Pelvic Floor Scale” (AHPFS) for women has been developed by Dutch researchers to measure this condition. The original questionnaire includes 30 items in 6 proposed subscales. However, the psychometric properties have not yet been fully assessed. Objectives: The primary aim of this study was to translate the Dutch questionnaire “Amsterdam Hyperactive Pelvic Floor Scale for Women” (AHPFS) into Norwegian to test its psychometric properties against a selected population of Norwegian women. Methods and patients: The AHPFS was translated to Norwegian, back-translated into Dutch and underwent a review from the Dutch developers. Next,experts on pelvic floor dysfunctions reviewed the questionnaire before cognitive interviews with patients from the target group were conducted. Modifications to the questionnaire were made after each step. Thereafter, three different groups of women; two symptomatic and one with healthy volunteers, were invited to fill out a web-based version of the Norwegian AHPFS, background questions and additional validated questionnaires regarding pelvic floor, urinary, bowel, and sexual dysfunction. Content/face validity, construct validity in terms of questionnaire dimensionality and correlation with the already validated questionnaires was performed, in addition to test-retest reliability. Results: Assessing the Norwegian AHPFS’s content validity revealed that the questionnaire was relevant, comprehensive, and understandable for most women. A total of 387 completed the survey A modified version of the original six-factor structure of the original AHPFS was revealed, including only 20 of the proposed items, providing the most parsimonious model with a good fit.This version showed good construct validity with significant correlations with existing validated questionnaires and subscales.. Test-retest reliability demonstrated good to excellent stability with intra-class correlation coefficient 0.88-0.95 for AHPFS subscales.Conclusion: The Norwegian translation of the AHPFS showed good psychometric properties and is an adequate and useful instrument for measuring symptoms in patients with a hypertonic pelvic floor.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAmsterdam Hyperactive Pelvic Floor Scale
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record