Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSyversen, Unni
dc.contributor.advisorStunes, Astrid Kamilla
dc.contributor.authorNesland, Lars Andreas Haga
dc.date.accessioned2022-09-23T17:19:56Z
dc.date.available2022-09-23T17:19:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:98364917:30400898
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021005
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Fibroblast vekstfaktor 23 (FGF23) syntetiseres hovedsakelig i osteocytter. Det regulerer nivåene av fosfat og vitamin D. Placenta uttrykker både reseptoren og ko-reseptoren til FGF23, samt gener som er kjente mål for FGF23. Kunnskapen om dette proteinet er mangelfull, særlig hos gravide. Målet med studien var derfor primært å analysere nivåene av FGF23 hos gravide kvinner, og å studere sammenhengen mellom FGF23 og svangerskapskomplikasjoner, fødselsvekt og andre faktorer involvert i fosfatreguleringen. Vi ønsket også å etablere et referanseområde for dette proteinet hos gravide. Metode: Studien er en sekundær analyse av en randomisert kontrollert studie som inkluderte 855 norske gravide kvinner hvor man sammenlignet forekomsten av svangerskapsdiabetes hos gravide som deltok i et 12 uker langt standardisert treningsprogram og hos de som fulgte ordinær svangerskapsoppfølging. Til sammen ble 115 av disse gravide inkludert i den aktuelle studien. Tidligere innsamlede data vedrørende sosiodemografi, livsstilsfaktorer og antropometriske parametere, samt blodprøver, ble innhentet. Intakt FGF23 (iFGF23) ble målt i plasma med et kjemiluminiscerende immunoassay. Resultater: Totalt ble 115 gravide kvinner med median alder 31 (28-33) år inkludert. Plasmanivåene av iFGF23 varierte fra 10.5 pg/ml til 93.5 pg/ml med en medianverdi på 34.2 pg/ml og interkvartil spredning fra 28.4-43.0 pg/ml. Det etablerte referanseområdet var 16.9-69.1 pg/ml. iFGF23 korrelerte negativt med 1,25(OH)2D (r = -0.215, p = 0.021), mens grensesignifikante korrelasjoner ble funnet med 25-hydroksyvitamin D (r = 0.155, p = 0.099), magnesium (r = -0.178, p = 0.058), fosfat (r = 0.168, p = 0.075) og fastende blodglukose (r = -0.161, p = 0.085). Kvinner randomisert til treningsprogrammet hadde høyere nivå av iFGF23 sammenlignet med kontrollgruppen, men det var ikke en signifikant forskjell (p = 0.08). Konklusjon: Vi observerte en stor spredning i plasmanivå av iFGF23 blant disse gravide kvinnene i tredje trimester. Som blant ikke-gravide, korrelerte iFGF23 inverst med 1,25(OH)2D. Den negative assosiasjonen mellom FGF23 og fastende blodglukose, skjønt ikke-signifikant, er i tråd med tidligere studier som viser lavere nivå av FGF23 hos kvinner med svangerskapsdiabetes. De høyere nivåene av FGF23 blant kvinner som deltok i treningsprogrammet er i overenstemmelse med enkelte studier blant ikke-gravide, men dataene er motstridende.
dc.description.abstractBackground: Fibroblast growth factor 23 (FGF23), a bone derived glycoprotein, regulates blood levels of phosphate and vitamin D. The placenta expresses both the receptor, co-receptor and target genes for FGF23. There is little knowledge on FGF23 in the pregnant state. The aim of this study was therefore to assess levels of FGF23 in pregnant women and explore the relationship between FGF23 and pregnancy outcomes, birth weight and other factors involved in phosphate regulation. We also wanted to establish a reference range for this protein in the pregnant state. Methods: Our study is a secondary analysis of a randomized controlled trial (RCT) including 855 Norwegian pregnant women comparing a 12-week standardized exercise program with normal antenatal care on the primary outcomes gestational diabetes (GDM) and insulin sensitivity. In the present study 115 of these pregnant women were included. Previously collected data on sosiodemographics, lifestyle factors and anthropometrics and plasma samples from third trimester were retrieved. Intact FGF23 (iFGF23) was measured in plasma by chemiluminescent immunoassay (CLIA). Results: A total of 115 pregnant women with a median age of 31 (28-33) years were included. Plasma iFGF23 ranged from 10.5 pg/ml to 93.5 pg/ml with a median (interquartile range) value of 34.2 (28.4-43.0) pg/ml. The established reference range was 16.9-69.1 pg/ml. Levels of iFGF23 were negatively correlated with 1,25(OH)2D (r = -0.215, p = 0.021), whereas a borderline significant correlation was found with 25-hydroxyvitamin D (r = 0.155, p = 0.099), magnesium (r = -0.178, p = 0.058), phosphate (r = 0.168, p = 0.075) and fasting blood glucose (r = -0.161, p = 0.085). Women randomized to the exercise program had higher levels of iFGF23 compared to the control group, although not significant (p = 0.08). Conclusion: We observed a wide range of plasma levels of iFGF23 among these pregnant women in third trimester. iFGF23 was inversely correlated to 1,25(OH)2D like in the non-pregnant state. The negative association of FGF23 and fasting blood glucose, although insignificant, is in line with previous studies showing lower levels of FGF23 in women with gestational diabetes. The higher FGF23 levels among women who participated in the exercise program concords with some studies in the non-pregnant state, the data are, however, conflicting.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titlePlasma levels of fibroblast growth factor 23 in pregnant Norwegian women and relation with adverse pregnancy outcomes
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel