Show simple item record

dc.contributor.advisorHalvorsen, Tarje Onsøien
dc.contributor.advisorGrønberg, Bjørn Henning
dc.contributor.advisorSandvei, Marie Søfteland
dc.contributor.advisorStokke, Kristin
dc.contributor.authorOliversen, Ole Aleksander Skaug
dc.date.accessioned2022-09-23T17:19:53Z
dc.date.available2022-09-23T17:19:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:98364917:31537250
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021001
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn Lungekreft er en dødelig sykdom assosiert med høy grad av systemisk inflammasjon. Glasgow Prognostic Score (GPS) er basert på albumin og C-reaktivt protein (CRP). GPS er en prognostisk faktor for overlevelse, men lite er kjent om sammenhengen mellom GPS og livskvalitet hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). I denne studien undersøker vi om pasienter med avansert NSCLC og dårlig GPS-score også hadde dårligere livskvalitet. Metode Vi analyserte pasienter fra en fase III randomisert kontrollert studie (RCT) som sammenlignet umiddelbar vedlikeholdsbehandling med pemetrexed etter første-linje platinum-basert kjemoterapi, med pemetrexed-behandling ved tilbakefall. Pasienter som hadde fått målt GPS og livskvalitet før og etter første-linje kjemoterapi, og mottok minst tre kjemoterapi-kurer, ble analysert. Resultater Av de opprinnelige 232 pasientene i RCTen ble 86 inkludert i denne studien. Median alder var 66 år (range 51-82), 46 (54%) av pasientene var kvinner, 82 (95%) hadde stadium IV, 26 (30%) hadde WHO Performance Status (PS) 0, 54 (63%) WHO PS 1 og 6 (7%) WHO PS 2. Pasienter med dårligere GPS rapporterte større byrde av fatigue og dyspné, og lavere fysisk funksjon og global livskvalitet, både før og etter behandling. Pasienter som opplevde en bedring i GPS under første-linje kjemoterapi, hadde også en bedring i livskvalitet. Konklusjon Pasienter med dårlig GPS hadde dårligere livskvalitet enn andre pasienter, og en forbedring i GPS under kjemoterapi var assosiert med en forbedring i livskvalitet.
dc.description.abstractAbstract Background Lung cancer is a deadly disease associated with high levels of systemic inflammation. The Glasgow Prognostic Score (GPS), based on abnormal levels of C-reactive protein (CRP) and albumin, is a prognostic factor for survival in non-small cell lung cancer (NSCLC). However, little is known about the association to Health-Related Quality of Life (HRQoL). In this study we investigate if patients with advanced NSCLC and a poor GPS-scores also had worse HRQoL. Methods We analyzed patients from a phase III randomized controlled trial (RCT) comparing immediate maintenance therapy with pemetrexed after first-line platinum-doublet chemotherapy, and pemetrexed-treatment upon relapse. Patients that had GPS and HRQoL measured before and after first-line chemotherapy, and received at least three chemotherapy-courses, were eligible for this study. Results Of the 232 patients in the RCT, 86 were included in this study. Median age was 66 years (range 51-82), 46 (54%) were female, 82 (95%) had stage IV disease, 26 (30%) had WHO Performance Status (PS) 0, 54 (63%) WHO PS 1 and 6 (7%) WHO PS 2. Patients with a poor GPS experienced more dyspnea and fatigue and reported worse physical functioning and global quality of life, both before and after treatment. HRQoL was improved in patients that experienced an improvement in GPS during first-line chemotherapy. Conclusion Patients with a poor GPS had worse HRQoL than other patients, and improvements in GPS during chemotherapy was associated with improvements in HRQoL.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleA study of Glasgow Prognostic Score (GPS) and change in Health-Related Quality of Life (HRQoL) in advanced non-small cell lung cancer (NSCLC)
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record