Show simple item record

dc.contributor.advisorRye, Morten Beck
dc.contributor.advisorBertilsson, Helena
dc.contributor.authorIversen, Gabriel
dc.date.accessioned2022-09-23T17:19:52Z
dc.date.available2022-09-23T17:19:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:98364917:31012359
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021000
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Prostatakreft er den hyppigst diagnostiserte kreftformen i Norge, og det trengs flere verktøy for å predikere prognose for å unngå over- og underbehandling av prostatakreft i intermediærrisikogruppen. Det forventes at gen-signaturtester vil spille en rolle i dette. Denne artikkelen er skrevet i sammenheng med en valideringsstudie for PRECAST, en gen-signaturtest for prostatakreftevaluering basert på 100 gener assosiert med bra eller dårlig prognose. PRECASTs langsiktige mål er å bli en del av pakkeforløp for prostatakreft. I en kohort med 48 kliniske biopsier ble PRECAST-score påvirket av tumorinnhold. En tumorinnhold-cut-off for PRECAST vil bli bestemt i valideringsstudien med kliniske biopsier fra 2002-2008. Lavt tumorinnhold er utfordrende for gen-signaturtester. Med nyere biopsimetoder kan tumorinnhold ha økt siden 2002-2008. Denne artikkelen skal evaluere hvorvidt målretting av biopsier påvirker biopsienes tumorinnhold og egnethet for PRECAST. Metode: Vi valgte ut én biopsi fra hver av de 117 pasientene inkludert i studien. 68 av disse hadde gjennomgått systematisk prostatabiopsi I 2002-2008 og 49 hadde gjennomgått målrettet prostatabiopsi i 2017-2021. Biopsien med høyest tumorinnhold ble valgt fra hver pasient. Fra disse hentet vi inn data om ISUP grad-gruppe, tumorinnhold og biopsimetode. Resultater og begrensninger: Vi samlet biopsiene i grafer som viser descenderende kumulativ frekvens mot tumorinnhold-cut-offs, en graf for hver metode. Vi fant at målrettede biopsier klarte seg bedre enn systematiske biopsier ved alle relevante cut-offs. I tillegg til hovedfunnene våre fant en stadiummigrasjon, da målrettede biopsier hadde høyere Gleason gradering sammenlignet med systematiske biopsier. Konklusjoner: Målrettede biopsier har høyere tumorinnhold sammenlignet med systematiske biopsier, hvilket sannsynligvis gjør målrettede biopsier mer egnet til PRECAST-analyse. Målrettede biopsier finner høyere Gleason grad sammenlignet med systematiske biopsier.
dc.description.abstractBackground: Prostate cancer is the most diagnosed cancer in Norway. As such, more tools are needed to predict prognosis to avoid over- and undertreatment of intermediate risk prostate cancers. It is expected that gene signature tests will have a role in this. This article is written in association with a validation study for PRECAST, a gene signature test for prostate cancer prognosis evaluation based on 100 genes associated with poor or good outcomes. The long-term goal of PRECAST is for the test to be implemented in the Norwegian clinical pathway for prostate cancer. In a cohort of 48 clinical biopsies, tumor content affected PRECAST score. A tumor content cut-off for PRECAST will be determined in the validation study with clinical biopsies from 2002-2008. Biopsies with low tumor content are challenging for gene signature tests. With new methods to acquire biopsies, tumor content in biopsies may have improved since 2002-2008. This article aims to evaluate whether targeting biopsies affects tumor content in clinical biopsies and their suitability for PRECAST with regards to tumor content. Methods: We sampled one biopsy from each of the 117 patients, 68 of whom had undergone systematic biopsies in 2002-2008 and 49 of whom had undergone targeted biopsy in 2017-2021. We chose the biopsy with the highest measured tumor content by percentage for each patient. From these we collected data on ISUP Grade Groups, tumor content and method of biopsy. Results and limitations: We compiled the biopsies into a descending cumulative frequency graph by tumor content cut-offs filtered by method of biopsy. We found that targeted biopsies performed better at all relevant cut-offs. In addition to our main findings, we found a stage shift, as the targeted biopsies had a higher Gleason grade than the systematic biopsies. Conclusions: Targeted biopsies have higher tumor content when compared to systematic biopsies, likely making them more suitable for PRECAST. To target biopsies results in higher Gleason grading than systematic biopsies.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleDifferences between targeted and systematic prostate biopsies and their suitability for PRECAST analysis
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record