Show simple item record

dc.contributor.advisorHaug, Karl Erik
dc.contributor.authorEgner, Vetle
dc.date.accessioned2022-09-20T17:20:04Z
dc.date.available2022-09-20T17:20:04Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:109090104:51700570
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019874
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne bachelor oppgaven vil se på hvordan Indre Akershus Blad dekket landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig. Det vil bli sett på ulike artikler hentet fra avisen Indre Akershus Blad i perioden 8. mai 1945 til 31. desember 1948. Målet med denne oppgaven var å se om det var noen utvikling i perioden om hvordan artiklene ble skrevet, og hvordan de ble skrevet, lengde, bruk av ladde begreper og hvor informative artiklene var. Oppgaven ble delt inn i to deler, hvor den ene gjelder artikler som handler om saker på nasjonalt nivå og den andre saker på fylke og lokalt nivå. På nasjonalt nivå finnes det artikler som forteller om at lederen for kvinnehirden hadde blitt arrestert. Det er artikler om at Vidkun Quisling selv melte seg for politiet og hvordan rettsaken mot han var. Det er artikler om hvordan ulike høytstående medlemmer av NS ble tiltalt og dømt. Det fortelles om at noen blir dømt til døden, andre til lengere fengselsstraffer eller tvangsarbeid. Det kommer frem at det er nye beviser i enkelte saker. Det er også artikler som forteller om frikjennelser også. Ulike artikler blir satt opp mot hverandre som kom i løpet av det samme året blir sammenlignet og sett etter mønstre og en utvikling kommer frem. Det kommer frem begreper som flott kup, virvar Sæther og bøddelen Hans. På lokalt nivå er det artikler om arrestasjoner og dommer av medlemmer av lokalsamfunnet. Det fortelles om bøter og fengsel straff. I dette tilfelle ble artiklene utgitt i det samme året sammenlignet og sett etter mønster. Det kommer frem begreper som motbydelige i artikler om lokale mennesker, og gjennom årene kommer ses ett mønster og utviklingen kommer frem. Når man ser på utviklingen om hvordan Indre Akershus Blad skrev om landssvikoppgjøret i perioden 1945-1948 kommer det frem at det på nasjonalt nivå var det de lengste artiklene i 1945 og det var da de også hadde flest ladde begreper. Fra 1946 av blir tendensen slik at de blir kortere og bruken av ladde begreper blir færre med tiden. Det blir også færre artikler om landssvikoppgjøret med tiden, og i 1948 er artiklene som regel korte, informative og uten ladde begreper. På lokalt nivå er det i 1945 at bruken av ladde begreper er størst, og er lengst, de blir færre og korte fra 1946, og minner om utviklingen til det nasjonale nivået, selv om det på lokalt alltid var kortere artikler og mindre ordbruk enn på nasjonalt nivå.
dc.description.abstractThis bachelor thesis will look closer at how Indre Akershus Blad covered the treason settlement after the second world war. It will be looked at different articles from the newspaper Indre Akershus Blad in the period 8. Of May 1945 to the 31. December 1948. The aim of this thesis is to see if there is an evolution in the period in how the articles was written. Length, use of strong words and how informative the articles where. This thesis is divided in two parts, where one is about the articles on a national level and the other is about articles on the local level. On the national level there exists articles that tells that the leader of the kvinnehirden had been arrested. It is articles that say that Vidkun Quisling himself went to the police and how his trial was. It is articles of how different high standing members of NS was put on trial and convicted. Articles tells that some was sentenced to death, other to long prison sentences or forced labour. It is told about new evidence in some cases. There are also articles that tell of acquittals too. Different articles are set up and compered others that was released during the same year too look after patterns and an evolution is shown. Certain words are used like “flott kup”, “virvar Sæther” and “bøddelen Hans”. On the local level there exists articles about arrests and sentences of members of the local society. The articles talked about fines and prison sentences. I this case articles released during the same year is compared and it is looked for a pattern. It is used words like “motbydilige” in the articles on the local level and through the years a one can see a pattern and an evolution is shown. Then one looks at the evolution of how Indre Akershus blad wrote about the treason settlement in the period of 1945-1948 it is shown that on the national level had the longest articles I 1945 and it was those who also had the most use of strong words. From 1946 is the tendency that the articles become shorter, and the use of strong words becomes less with time. It is also that it is fewer articles about the treason settlement from 1946, and in 1948 the articles are usually short, informative and without the use of strong words or adjectives. On the local level there is in 1945 that the use of strong words is used the most, and the articles the longest. The articles gets fewer and shorter from 1946 and is similar to the evolution of the articles on the national level even though the articles on the local level always was shorter and had less use of strong words than the ones on the national level.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleIndre Akershus Blad sin dekning av landssvikoppgjøret
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record