Show simple item record

dc.contributor.advisorSchiefloe, Per Morten
dc.contributor.advisorSkjølsvold, Tomas Moe
dc.contributor.advisorRøyrvik, Jens Olgard Dalseth
dc.contributor.authorJohansen, Jens Petter
dc.date.accessioned2022-09-14T08:32:57Z
dc.date.available2022-09-14T08:32:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-326-6932-5
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3017729
dc.description.abstractSammendrag Mot en energieffektiv verden Energieffektivisering blir omtalt som et instrument som kan bidra til å løse samtidens utfordringer knyttet til klimaendringer, energikrise, naturkrise, energisikkerhet og økonomisk vekst - uten negative konsekvenser. Men hva innebærer det at en teknologi, prosess eller industri er energieffektiv, hvordan blir det til? Og hva snakker vi egentlig om når vi snakker om energieffektivisering? Gjennom en etnografisk studie i et forskningssenter for industriell energieffektivisering viser denne avhandlingen arbeidet som ligger bak energieffektivisering. Studien baserer seg på kvalitative casestudier av innovasjonsprosjekt for å utvikle energieffektive produksjonsteknologier og forsøk på å utnytte overskuddsvarme i industriklynger, i tillegg til dokument- og medieanalyser av hvordan energieffektivisering kvantifiseres og promoteres i forskning, virkemiddelapparat og offentlig ordskifte. Avhandlingen viser begrensingene med å behandle energieffektivisering som én underforstått ting som uløselig kobles til bærekraft. Snarere betyr energieffektivisering ulike ting i ulike sammenhenger, der meningsinnholdet er gjenstand for forhandlinger og legitimerer vidt forskjellige mål. Avhandlingen argumenterer for at energieffektivitet må forstås som noe som blir produsert, både gjennom forskning og teknologiutvikling, men også gjennom hvordan energieffektivisering representeres, måles, telles og brukes retorisk og politisk. Spesielt viser avhandling hvordan energieffektivisering og effektivitet blir produsert som vitenskapelige objekt, og hvordan kvantifisering av ‘spart energi’ er essensielt både for teknologiutvikling og for å koble energieffektivisering med bærekraft. Gjennom å måle energibruken en teknologi benytter til å produsere en enhet av noe og sammenligne dette med en alternativ, og mindre effektiv, teknologi som ikke ble tatt i bruk, kan man fastslå hvor mye energi som ble spart på veien. Avhandlingen viser hvordan spart energi blir til som en kontrafaktuell størrelse, og hvordan denne størrelsen kvantifiseres og aggregeres. Slike kalkuleringer av spart energi produserer en energieffektiv verden gjennom sammenligningen med det ineffektive. Her havner spørsmål om absolutt vekst i energi og materialbruk så vel som moralske vurderinger knyttet til hva energien blir benyttet til i bakgrunnen. For at energieffektivisering skal forbli et troverdig instrument i et grønt skifte er det nødvendig å forstå hva spart energi innebærer, hva den kan brukes til (om noe), og ikke minst håndtere det som forsvinner i den store sammenligningen. Summary Towards an energy efficient world Energy efficiency is referred to as an instrument that can contribute to solving contemporary challenges related to climate change, energy crisis, energy security and economic growth - without negative consequences. But what does it mean for a technology, process or industry to be energy efficient, and how does it come about? And what are we really talking about when we talk about energy efficiency? Through an ethnographic study in a research center for industrial energy efficiency, this thesis shows the work to make energy efficiency improvements happen. The study is based on qualitative case studies of innovation projects to develop energy efficient production technologies and attempts to utilize excess heat in industrial clusters, in addition to document and media analyzes of how energy efficiency is quantified and promoted in research, incentive programs and public discourse. The thesis shows the limitations of treating energy efficiency as an implicit thing that is inextricably linked to sustainability. Rather, energy efficiency means different things in different contexts, where the meaning is the subject of negotiations and legitimizes widely different goals. The thesis argues that energy efficiency must be understood as something that is produced, both through research and technology development, but also through how energy efficiency is represented, measured, counted and used rhetorically and politically. In particular, the thesis shows how energy efficiency is produced as scientific objects, and how quantification of energy savings is essential both for technology development and for connecting energy efficiency with sustainability. By measuring the energy consumption for an industry process to produce a unit of something, and comparing this with an alternative, equivalent, and less efficient process, it is possible to determine how much energy was saved. The thesis shows how energy savings is created as a counterfactual entity, and how this entity is quantified and aggregated. Such calculations produce an energy efficient world through a comparison with the inefficient. Here, questions concerning absolute growth in energy and material use as well as what the energy is actually used for becomes black-boxed. For energy efficiency to remain a credible instrument in a green shift, it is necessary to understand what energy savings means, what it can be used for (if anything), and not least deal with aspects that disappears these comparisons.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2022:244
dc.titleEnergy efficiency-ing. How an energy efficient world is produced through practices, objects, rhetoric, and politicsen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.description.localcodeDigital fulltext is not availableen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record