Show simple item record

dc.contributor.advisorÅm, Heidrun
dc.contributor.authorSolnør, Sunniva Midthaug
dc.date.accessioned2022-09-09T17:19:47Z
dc.date.available2022-09-09T17:19:47Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104661571:23132437
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016982
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg opplevelsen av demokratiske prosesser ved utbygging av vindkraft i et lokalsamfunn, og er basert på en casestudie med 11 dybdeintervjuer med innbyggere på et sted hvor det nylig er bygget ut et vindkraftanlegg. Problemformuleringen for oppgaven er hvilke forestillinger om demokrati som kommer til uttrykk i norske vindkraftkontroverser. Jeg er her interessert i opplevelsen av deltagelse i prosessen og hvordan kontroversen utspiller seg blant lokalbefolkningen på stedet. Det teoretiske rammeverket er basert på teorier om demokrati, deliberativitet, refleksivitet og risiko, samt analytiske konsepter om sted, identitet, natur, fellesskap og følelser. Sentrale funn er at lokalbefolkningen opplever at verken de selv eller stedets natur har blitt inkludert som relevante aktører i beslutningsprosessen, og at vindkraftanlegget oppleves som en større risiko enn fordel både lokalt og globalt. Prosessen har ført til at flere har mistet tillit til større politiske institusjoner, og til sine naboer. Debatten på bygda har som en konsekvens av kontroversen blitt svært splittet og polarisert. Mens konflikten har ført til spenninger mellom mennesker i lokalsamfunnet med ulike meninger, virker det til at motstanderne av anlegget på andre siden har utviklet et nytt fellesskap basert på sorg og opplevelsen av tapt natur og stedsidentitet. For lignende beslutningsprosesser i fremtiden diskuterer jeg hvordan et demokrati i større grad preget av samtale (deliberativitet) gjennom inkludering av relevante aktører som lokalbefolkning og naturhensyn, på lik linje med politiske aktører og tekniske eksperter, kan være nyttig for å bedre opplevelsen av slike vindkraftprosesser. Oppgaven viser også betydningen av å ta hverandre på alvor. Argumenter som kan virke urasjonelle og/eller følelsesladede har stor betydning for hvordan man forstår verden, og har videre betydning for hvordan man tolker og reagerer på sosial endring. Å forstå disse argumentene er derfor sentralt for å forstå opplevelsen av de demokratiske prosessene i utbyggingen. Studien vil kunne øke kunnskapen og forståelsen rundt demokratisk utvikling av fornybare energiteknologier som krever landskapsareal, og hvordan slike prosesser kan gjøres på måter som inkluderer beboere og hensynet til natur i slike nærmiljøer. Studien er videre et bidrag i diskusjonen om hvem som skal inkluderes som relevante aktører i fremtidige beslutningsprosesser generelt.
dc.description.abstractThis master thesis deals with the experience of democratic processes in the development of wind power in local communities, and is based on a case study with 11 in-depth interviews with residents of a place where a wind power plant has recently been built. The problem formulation for the thesis is which perspectives of democracy are expressed in Norwegian wind power controversies. I am interested in the process’ experience of participating and how the controversy unfolds among the locals. The theoretical framework is based on theories of democracy, deliberativity, reflexivity and risk, and analytical concepts about place, identity, nature, community and emotions. Central findings are that the local population experiences that neither they nor the nature in the place have been included as relevant actors in the decision-making process, and that the wind power plant is perceived as a greater risk than advantage both locally and globally. The process has resulted in people losing their trust in larger political institutions, and in their neighbors. As a consequence of the controversy, the debate in the village has become divided and polarized. While the conflict has led to tension between people in the community with different opinions, the plants opponents seem to form a new community based on grief and the experience of lost nature and place-identity. For similar decision-making processes in the future, I discuss how a democracy to a greater extent characterized by dialogue (deliberativity) through the inclusion of relevant actors such as the local population and natural considerations on an equal footing with political actors and technical experts can be useful to improve the experience of such wind power processes. The thesis also shows the importance of taking various arguments seriously; even those who may seem irrational and / or emotionally charged are often of great importance for understanding each other, as this is important for how one interprets and reacts to social change. To explore this arguments is therefore important to understand the experience of the democratic processes in the development. The study will be able to increase the understanding and knowledge about democratic development of renewable energy technologies that require landscape area, and how similar processes can be done in ways that include residents and the consideration for nature in such local environments. The study is also a contribution to the discussion about who should be included as relevant actors in future decision-making processes in general.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSåret i Bygda
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record