Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaugom, Jon Victor
dc.contributor.authorBergsvendsen, Frida Altmann
dc.contributor.authorBjørnebråten, Ola
dc.date.accessioned2022-09-02T17:20:28Z
dc.date.available2022-09-02T17:20:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106262086:112059502
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015512
dc.description.abstractStikkord: Inhalasjonsteknikk, kols, undervisningsmetoder, sykepleier, sengepost Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Bakgrunn: Mange pasienter med kols bruker inhalasjonsmedikasjon for symptomkontroll. Hos flere pasienter er teknikken dårlig. Pasienter med kols er hyppig innlagt på sykehus. Hensikt: Undersøke anvendte undervisningsmetoder for inhalasjonsteknikk til pasienter på sengepost. I tillegg undersøke sykepleierens observerende og veiledende rolle på sengepost. Metode: Dette er en litteraturstudie som har hentet bakgrunnsinformasjon fra pensumlitteratur og systematiske søk etter forskning i ulike databaser. Resultat: Det viser seg at det finnes flere ulike undervisningsmetoder i inhalasjonsteknikk som er hensiktsmessige for pasienter med kols på sengepost. Det viser også at kunnskapsnivået hos sykepleierne på dette området er lavt. Konklusjon: Det trengs kompetanseheving hos sykepleierne i inhalasjonsteknikk, samt hyppigere observasjon og eventuelt korrigering av teknikk hos pasienter med kols.
dc.description.abstractKeywords: Inhaler technique, copd, teaching methods, nursing, hospital ward Short description of the bachelor thesis: Background: Many patients with COPD use inhalation medication for symptom control. In several patient’s inhaler technique is poor. Patients with COPD are also frequently hospitalized. Purpose of study: Examine teaching methods for inhalation techniques primary ideal for patients who are hospitalized. Furthermore, to examine observational an instructing role of nurses in inpatient settings. Method: Literature study that has obtained curriculum literature and systematic searches of research publications in various databases. Results: Several different teaching methods are appropriate in teaching hospitalized patient’s inhalation techniques. It also shows that nurse’s competence in inhaler technique is deficient. Conclusion: There is a need to increase nurses´ competence in utilizing inhalation techniques, as well as more frequent observations and corrections of inhaler technique in patients with COPD.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleInhalasjonsteknikk - en utfordring
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel