Show simple item record

dc.contributor.advisorBakke, Snorre
dc.contributor.advisorDauksas, Egidijus
dc.contributor.authorBrandshaug, Ben Johan Borgundvåg
dc.contributor.authorSørensen, Susanne Solli
dc.date.accessioned2022-07-26T17:19:36Z
dc.date.available2022-07-26T17:19:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112030714:112693444
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3008711
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne oppgaven vil ta for seg effekten av tre ulike agntyper av sild, og se hvordan de ulike tilstandene og intensitetsnivå vil trekke til seg organismer. Oppgaven vil dermed se nærmere på den generelle luktsprednings effekten og hva som ansees som attraktiv luktstimuli. Hensikten med dette er å kunne kartlegge organismer sammen med preferanser og hvor lang tid organismer bruker på å oppsøke agnet. Det er gjennomført mye forskning i form av fangst på en spesifikk målart, men det er lite forskning knyttet til hvordan agn generelt tiltrekker organismer og deres preferanser. Forsøket benyttet en GoPro kamerarigg med agnbur montert under, som inneholdt ulike typer agn. Det ble benyttet tre ulike typer tilstander av sild: fryst, fersk og surnet. Gjennom videoanalyser ble artsidentifikasjon, antall arter og sekunder fra første observasjon registrert. Resultatet av variansanalyser viste til ingen signifikant forskjell mellom de ulike agntypene, sammen med to forskjellig lokasjoner. Det var fortsatt observert trender i form av agn preferanser og luktspredning. For videre bekreftelse av funn og resultat er det nødvendig med videre forskning med flere variabler innenfor samme felt.
dc.description.abstractThis thesis will address the effect of three different bait types of herring, and see how the different conditions and intensity levels will attract organisms. The thesis will thus take a closer look at the general odor spread effect and what is considered attractive odor stimuli. The purpose of this is to be able to map organisms together with preferences and how long organisms spend searching for the bait. Much research has been conducted in the form of capture on a specific target species, but there is little research related to how bait generally attracts organisms and their preferences. The experiment used a GoPro camera rig with a bait cage mounted underneath, which contained different types of bait. Three different types of herring were used: frozen, fresh and soured. Through video analyzes, species identification, number of species and seconds from the first observation were recorded. The results of analysis of variance showed no significant difference between the different bait types, together with two different locations. Trends in terms of bait preferences and odor spread were still observed. For further confirmation of findings and results, further research with several variables within the same field is necessary.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTiltreknings effekten til agn i ulike tilstander og intensitetsnivåer
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record