Show simple item record

dc.contributor.advisorWitsø, Aud Elisabeth
dc.contributor.authorUndall, Helena Riise
dc.date.accessioned2022-07-22T17:20:46Z
dc.date.available2022-07-22T17:20:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110626502:34496209
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007899
dc.description.abstractSammendrag Introduksjon: 80% av beboere i norske sykehjem har en demenssykdom. Økende etterspørsel etter miljøbaserte tiltak i en voksende demensomsorg, gjør at en bør rette søkelyset mot betydningen av omsorgens fysiske rammer. Hensikt: Denne litteraturstudien hadde som mål å utforske hvordan ulike aspekter ved sykehjemmets fysiske miljø kan virke inn på livskvaliteten til personer med demens. Metode: En litteraturstudie ble benyttet, hvor fem studier ble plukket ut til analyse. Resultat: Resultatene i de fem utvalgte studiene ga grunnlag for å drøfte fire temaer; hvordan det fysiske miljøet bidrar til eller hindrer beboeres autonomi, hvordan rommets sensoriske inntrykk påvirker beboere, de sosiale følgene av rommets struktur og til slutt romlige strukturers påvirkning på ansattes trivsel. Konklusjon: Studien viser kompleksiteten i konsekvensene utforming av sykehjem kan ha. Utformingen av sykehjemmets fysiske miljø kan støtte opp under omsorgsmodeller. Romlige faktorer har en betydning for beboeres autonomi. Ansattes trivsel påvirkes av de romlige kvalitetene i sykehjemmet, graden av trivsel har påvirker hvordan omsorgsyrket utøves. Nøkkelord: Demens, demensomsorg, sykehjem, fysisk miljø, design, arkitektur, miljøarbeid, autonomi, litteraturstudie
dc.description.abstractSummary Introduction: There is a growing need for environmental approaches to dementia care, part of this should be orienting towards the role of physical frameworks in which dementia care takes place. Objective: This study aims to explore how factors in the physical environment effects residents quality of life in a dementia care setting. Method: A literature review was conducted. Five different studies was analyzed. Results: The results from the five included studies highlighted four themes; how the physical environment enables or hinders resident autonomy, how sensory impressions affects residents, the social implications of the build environment and, the physical environments impact on care-workers’ well-being. Conclusion: The study shows the complexity of the physical environments implications for care. The nursing home design could support different models and visions of care. Factors in the physical environment impact residents autonomy. The well-being of care-workers impacts how the care is delivered. Key Words: Dementia, dementia care, nursing homes, long-term care physical environment, architecture, design, environmental design, autonomy
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRommets betydning i demensomsorgen: Faktorer i det fysiske miljøet som hemmer og fremmer livskvalitet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record