Show simple item record

dc.contributor.advisorØstvik, Jørn
dc.contributor.authorHovdahl, Rachel Jamtøy
dc.date.accessioned2022-07-16T17:23:20Z
dc.date.available2022-07-16T17:23:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110626502:34920042
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006288
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Bruk av tvang i psykiske helsetjenester Introduksjon: Bruk av tvangsmidler er svært inngripende virkemiddel, tvangsmiddelvedtak ligger til grunn for bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern for voksne. Denne oppgaven er basert på tiltak som kan bidra til å forebygge bruken av tvang i psykiske helsevern. Perspektivet for forebygging av tvang er svært relevant for vernepleierens yrkesutøvelse i arbeidet med tvang. Hensikten: Hensikten med bacheloroppgaven er å belyse hvordan vernepleieren kan forebygge bruk av tvang i psykisk helsevern. Metode: Oppgaven benytter seg av litteraturstudie som metode ut fra fem vitenskapelige artikler. Resultatene drøftes mot vernerpleierfaglig relevans i lys av relevant teori og litteratur. Resultater: Resultatene fra de fem vitenskapelige artiklene beskriver ulike forebyggende til bruk av tvang. De er identifisert i tre hovedtema: 1) Selvbestemmelse, 2) Faglig kompetanse og 3) Deeskalering. Konklusjon: Det er klart det finnes tiltak som forebygger tvang. Det er viktig at virksomheten sørger for riktig faglig kompetanse på jobb. Sentralt stod selvbestemmelse og empowerment, for å gi pasientene medvirkning og involvering i egen behandling. MAP kurs for ansatte, fokus på deeskalering, miljøterapi og mellommenneskelig kontakt vil kunne øke samspillet og kontakten mellom personale og pasienter. Antall ord: 6721
dc.description.abstractSummary Title: Use of coercion in mental health services Introduction: The use of coercive measures is a very intrusive tool, coercive measures are the basis for the use of coercive measures in mental health care for adults. This thesis is based on measures that can help prevent the use of coercion in mental health care. The perspective for the prevention of coercion is very relevant for the disability nurse's professional practice in the work with coercion. The purpose: The purpose of the bachelor thesis is to shed light on how disability nurses can prevent the use of coercion in mental health care. Method: The thesis uses literature study as a method based on five scientific articles. The results are discussed against social worker professional relevance in light of relevant theory and literature. Results: The results from the five scientific articles describe various preventive measures for the use of coercion. They are identified in three main themes: 1) Self-determination, 2) Professional competence and 3) Deescalation. Conclusion: It is clear that there are measures that prevent coercion. It is important that the company ensures the right professional competence at work. Central was self-determination and empowerment, to give patients participation and involvement in their own treatment. MAP courses for employees, focus on deescalation, environmental therapy and interpersonal contact will be able to increase the interaction and contact between staff and patients. Number of words: 6721
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBruk av tvang i psykiske helsetjenester
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record