Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorReed, Nina Petersen
dc.contributor.authorStokka, Andrea
dc.date.accessioned2022-07-16T17:23:14Z
dc.date.available2022-07-16T17:23:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110626502:47075801
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006282
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Barn som pårørende i psykisk helsevern. Introduksjon/bakgrunn: Barn som pårørende til foreldre med psykiske lidelser har siden lovendringene i 2010 fått mer oppfølging og oppmerksomhet. Til tross for dette er ikke lovendringene i seg selv tilstrekkelige, selv om barna er sårbare og en utsatt gruppe sett i sammenheng med arv og miljø. På bakgrunn av dette var det ønskelig å undersøke barns opplevelser, forventninger og behov i møte med helsevesenet. Hensikt: Litteraturstudiens hensikt er å belyse hvilke oppfølgingsbehov barn som pårørende i psykisk helsevern måtte ha i møte med helsevesenet, samt hvilke tidligere erfaringer og opplevelser de har. Dette indikerer hvordan helsevesenet kan bidra til ivaretakelse av barn når foreldre er i kontakt med psykisk helsevern. Metode: Besvarelsen bruker litteraturstudie som metode. Fem forskningsartikler og relevant teori er inkludert i besvarelsen, og drøftes opp mot problemstillingen. Resultat: De fem inkluderte artiklene har til sammen belyst oppgavens tre hovedfunn: kommunikasjon og samhandling, inkludering og informering, og manglende kvalitetssikring og opplæring i praksis. Konklusjon: Litteraturstudiens funn synliggjør hvordan helsevesenet kan bidra til ivaretakelse av barn som pårørende i psykisk helsevern. Ved hjelp av relasjonskompetanse, inkludering, informering og kvalitetssikring i møte med barn vil nødvendige endringer i praksisen finne sted. Funnene er elementer som står sentralt i vernepleierfaglig relevans. Nøkkelord: Barn som pårørende, psykisk helse, ivaretakelse, helsepersonell, foreldre. Antall ord: 7694
dc.description.abstractSummary Title: Children with relatives in mental health care. Introduction/background: Children of parents with mental health disorders have since the law change in 2010 received more follow up and attention. For this reason, we still see that the legislative changes in themselves are not sufficient, even though the children are vulnerable and a vulnerable group due to their environment. Based on this, it was desirable to examine children's experiences, expectations and needs in meeting with health services. Purpose: The purpose of the literature study is to shed light on what follow-up children as relatives in mental health care may have in meeting with health services, as well as what previous experiences they have. This indicates how health services can contribute to the care of children when parents are in contact with mental health care. Method: The answer uses literature study as a method. Five research articles and relevant theories are included in the answer, and are discussed against the problem. Result: The five articles included have highlighted the thesis' three main findings: communication and interaction, inclusion and information, and lack of quality assurance and training in practice. Conclusion: The literature study's findings show how health services can contribute to the care of children with relatives in mental health care. With the help of relational competence, inclusion, information and quality assurance in meetings with children, necessary changes in practice will take place. The findings are elements that are central to social care professional relevance. Keywords: Children as relatives, mental health, care, health personel, parents. Number of words: 7694
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBarn som pårørende i psykisk helsevern
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel