Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØstvik, Jørn
dc.contributor.authorEkren, Magnhild
dc.date.accessioned2022-07-16T17:23:12Z
dc.date.available2022-07-16T17:23:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110626502:46868911
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006281
dc.description.abstractTittel: Positive effekter av paraidrett Bakgrunn: Mangel på kunnskap om paraidrett er en av grunnene til at mennesker med funksjonsnedsettelser ikke deltar i idrett i like stor grad som den øvrige befolkningen. Som vernepleier har vi kunnskap til å bidra til økt deltakelse i samfunnet, og kunnskap til å senke barrierene for dette. Bakgrunn for litteraturstudien er å øke kunnskapen om de positive effektene av paraidrett, også omtalt som idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Hensikt: Hensikten er å undersøke hvilke positive effekter idrett kan ha for mennesker med funksjonsnedsettelser. Metode: Oppgaven bruker metoden litteraturstudie, med utgangspunkt i fem forskningsartikler og annen relevant litteratur. Resultat: Alle fem artiklene ga funn tilknyttet effekter av fysisk aktivitet. De dannet grunnlaget for følgende tema: 1. Fysiske effekter av fysisk aktivitet, 2. Psykososiale effekter av fysisk aktivitet og 3. Kunnskap om idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. Konklusjon: Forebygging av livsstilssykdommer og økt livskvalitet var positive effekter som følge av fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Studiene viser til flere fysiske og psykososiale effekter man opplever av idrett, men også at tilgjengeligheten på informasjon om idrett for målgruppen er begrenset. Bedre rammebetingelser og holdninger vil bidra til økt deltakelse i idrett også for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nøkkelord: Paraidrett, mennesker med funksjonsnedsettelser, fysisk helse, psykososial helse, kunnskap Antall ord: 6895
dc.description.abstractTitle: Positive effects of parasport Background: Lack of knowledge about parasports is one of the reasons why people with disabilities don’t participate in sports equally as the general population. As a disability nurse you have the knowledge that contributes to increased participation in society and knowledge to lower the barriers to do so. The background for this literature study is to get increased knowledge about the benefits of parasports, also referred to as sports for people with disabilities. Purpose: The purpose of this research is to examine the positive effects sports can have on people with disabilities. Method: This thesis uses literature study as its method, based on five research articles and other relevant literature. Result: All five articles show results related to effects of physical activity. They formed the basis for following topics: 1. Physical effects of physical activity, 2. Psychosocial effects of physical activity and 3. Knowledge of sports for people with disabilities. Conclusion: Prevention of lifestyle diseases and increased quality of life were positive effects connected to physical activity for people with disabilities. The research articles refer to several physical and psychosocial effects experienced by sports, but also that there is a limited accessibility surrounding knowledge for the target group. Better conditions and perspective will contribute to increased participation in sports, also for people with disabilities. Key Words: Para sports, people with disabilities, physical health, psychosocial health, knowledge Number of words: 6895
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePositive effekter av paraidrett
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel