Show simple item record

dc.contributor.advisorTevik Singstad, Marianne
dc.contributor.authorAsdahl, Kathrine
dc.date.accessioned2022-07-16T17:22:48Z
dc.date.available2022-07-16T17:22:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110626502:51811426
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006256
dc.description.abstractTittel: Faktorer for god seksuell helse hos personer med utviklingshemming. Introduksjon/ bakgrunn: Personer med utviklingshemming har de samme behovene som befolkningen ellers når det kommer til seksualitet. Vernepleiere må ha kompetanse om hva som fremstår som viktige faktorer for god seksuell helse. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvilke faktorer som anses som viktige for god seksuell helse hos personer med utviklingshemming. Oppgavens mål er å undersøke hvordan utviklingshemmede opplever seksualitet, og nødvendig kompetanse for vernepleieren for å fremme god seksuell helse. Metode: Oppgaven benytter litteraturstudie som metode. Det er benyttet fem forskningsartikler og relevant teori i forsøk på å besvare oppgavens problemstilling. Resultat: De fem vitenskapelige artiklene tar alle for seg ulike områder av faktorer som virker viktig for god seksuell helse hos personer med utviklingshemming. I resultatene i de valgte artiklene ble det identifisert tre hovedtemaer, som ble diskutert i diskusjonsdelen av oppgaven: 1. Kunnskapsnivå, 2. Sosialt nettverk og 3. Seksuell erfaring. Konklusjon: Faktorer som virker viktige for god seksuell helse hos personer med utviklingshemming er kunnskap, tilrettelagt miljø og muligheten for et seksualliv. Forskningen viser at utviklingshemmede har et lavt kunnskapsnivå om seksualitet, og det er behov for tilpasset opplæring for en positiv opplevelse av seksuellhelse. Som følge av at utviklingshemmede har et begrenset sosialt nettverk, stiller dette krav til at tjenesteytere kan tilrettelegge for et åpent miljø. Tjenesteytere må ha kompetanse for å prate om seksualitet, og unngå at dette er flaut og tabu. Muligheten for et seksualliv og privat liv er en faktor som er like viktig for utviklingshemmede som den øvrige befolkningen, og vernepleiere må tilrettelegge for trygge rammer og muligheten for dette. Vernepleiere må ha kompetanse innenfor seksualitet, og bruk av verktøy som PLISSIT og kartlegging ved hjelp av SexKunn- kan bidra til en økt forståelse av utviklingshemmedes seksualitet, og hvordan bidra til en bedre seksuell helse. Resultatene i denne litteraturstudien understreker at det er behov for videre forskning på område om faktorer som er viktige for en god seksuell helse, hos personer med utviklingshemming. Nøkkelord: Seksualitet, utviklingshemming, kunnskap, sosialt nettverk og seksuell erfaring.
dc.description.abstractTitle: Factors for good sexual health with people with an intellectual disability Introduction: People with intellectual disabilities has the same needs as the public when it comes to sexuality. Disability nurses need to have knowledge of which factors that is important for good sexual health. Purpose: Purpose with this study is to examine which factors that seems important for good sexual health among people with intellectual disability. This study’s purpose is to examine how people with intellectual disabilities experience sexuality, and that the disability nurse has the knowledge to promote good sexual health. Method: This study uses literature studies as method. Five research articles and other relevant literature has been used to try and answer the chosen topic. Result: The five research articles discus different aspects of factors that seems important for good sexual health among people with intellectual disability. There was identified tree themes in the results, which was discussed in the discussion part in the study: 1. Knowledge level, 2. Social network and 3. Sexual experience. Conclusion: Factors that seem important for good sexual health among people with intellectual disability are knowledge, adapted environment and the possibility to have a sexual life. Research shows that people with an intellectual disability holds a low knowledge level about sexuality, and there is need for adapted education in order to gain a positive experience around sexual health. Due to small social networks, there is a need for social service providers to facilitate an open atmosphere. Service providers need to have the skills necessary to talk about sexuality and avoid this becoming a taboo or embarrassing topic. The ability to have a sexuality and privacy are factors that are as important to people with disabilities as to the rest of the general public. Disability nurses need to arrange safe environments where these factors can be maintained. Disability nurses need to have competency within sexuality and use of tools like PLISSIT. Surveying using SexKunn can contribute to increased understanding of people with intellectual disabilities sexuality, and how to better their sexual health. The results in this literature study underlines the further need for research on the factors that are important for sexual health among people with disabilities. Keywords: Sexuality, intellectual disability, knowledge, social network, sexual experience.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFaktorer for god seksuell helse hos personer med utviklingshemming
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record