Show simple item record

dc.contributor.advisorEspeland, Kristin
dc.contributor.authorPaulsen, Otto Dahlø
dc.date.accessioned2022-07-16T17:22:41Z
dc.date.available2022-07-16T17:22:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110626502:52192341
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006249
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Motivasjon til fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemming Introduksjon/Bakgrunn: Det er i senere år dedikert mye tid og ressurser til forskning på fysisk aktivitet. Begrepet er et nøkkelord innenfor helse. Mennesker med utviklingshemming er generelt mere utsatt for overvekt enn resten av befolkningen. Som følger av dette er de også utsatt for andre livsstilssykdommer. Fysisk aktivitet kan være en forhindrende faktor i komplikasjonene med overvekt. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å identifisere hvilke faktorer som påvirker motivasjon til fysisk aktivitet blant mennesker med utviklingshemming. Dette kan bevisstgjøre vernepleieren på hva hans/hennes oppgave er i motivasjonsprosessen. Metode: Denne oppgaven benytter litteraturstudie, samt relevant teori for å besvare oppgavens problemstilling. Det ble i denne oppgaven benyttet fem forskningsartikler. Resultat: De fem artiklene ble utvalgt for å identifisere hvilke faktorer som spiller inn i motivasjon til fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemming. Fire gjengående hovedtema ble identifisert og diskutert; 1. Nærpersoners påvirkning., 2. Motiverende faktorer, 3. Tilrettelegging. 4, Barrierer. Konklusjon: Det kommer klart frem at mennesker med utviklingshemming blir påvirket av sine nærpersoner og tjenesteytere. Dette gjelder også for motivasjon til fysisk aktivitet. Vernepleieren har et ansvar for å øke motivasjon til fysisk aktivitet for sine tjenestemottakere ved å tilrettelegge godt, slik at individets barrierer ikke blir et hinder. Nøkkelord: Utviklingshemming, Fysisk aktivitet, Motivasjon, Tilrettelegging, Barrierer. Ord: 7321
dc.description.abstractSummary Title: Motivation for physical activity for people with developmental disability. Introduction/Background: In recent years, a lot of time and resources have been dedicated to research on physical activity. Physical activity is a key word in health. People with developmental disabilities are generally more exposed to obesity than the rest of the population. As a result, they are also prone to other lifestyle diseases. Physical activity can be a preventative factor in the complications of overweight. Purpose: The purpose of this thesis is to identify the factors that influence motivation for physical activity among people with developmental disabilities. This study aims to make the social worker aware of what his / her task is in the motivation process. Method: This thesis uses literature study, as well as relevant theory to answer the thesis' problem. Five research articles were used in this thesis. Results: The five articles were selected to identify the factors that play a role in motivation for physical activity for people with developmental disabilities. Four recurring main themes were identified and discussed; 1. Influence of close relatives., 2. Motivating factors, 3. Facilitation. 4, Barriers. Conclusion: It is clear that people with developmental disabilities are affected by their loved ones and service providers. This also applies to motivation for physical activity. The social worker has a responsibility to increase motivation for physical activity for his service recipients by facilitating, so that the individual's barriers do not become an obstacle. Keywords: Developmental disability, Physical activity, Motivation, Facilitation, Barriers. Words: 7321
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMotivasjon til fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemming
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record