Show simple item record

dc.contributor.advisorAspvik, Nils Petter
dc.contributor.authorDahlen, Emilie Midttun
dc.date.accessioned2022-07-15T17:21:41Z
dc.date.available2022-07-15T17:21:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104662048:22255557
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005967
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med prosjektet har vært å fange opp lærernes meninger, erfaringer, holdninger og praksis, knyttet til vurdering i kroppsøving. Prosjektet undersøker hvordan kroppsøvingslærere i ungdomsskolen tolker og implementerer innsats og forutsetninger i sin vurderingspraksis, samt hvordan ulike rammefaktorer påvirker deres opplevde handlingsrom, for å utøve egen vurderingspraksis. Metode: Prosjektets data er innhentet gjennom kvalitative forskningsintervju. Utvalget bestod av syv kroppsøvingslærere fra fem ulike ungdomsskoler i fire ulike fylker. Tre av intervjuene ble gjennomført fysisk på arbeidsplassene til de ulike lærerne, mens fire av intervjuene ble gjennomført digitalt. Datamaterialet ble transkribert og kodet ved hjelp av en fem-stegs modell, og videre analysert i lys av litteratur om vurdering og rammefaktorteori. Resultat: Resultatene fra prosjektet viser at kroppsøvingslærere på ungdomsskolen til en viss grad er kjent med og har en formativ vurderingspraksis. Det er likevel noen lærere som fortsatt dras mot en mer summativ praksis. Kunnskapen om hva som faktisk er vurdering og hvordan det kan gjennomføres synes å være noe begrenset. Lærerne viser god forståelse for hva innsats og forutsetninger er, men det råder fortsatt en viss usikkerhet som aktualiserer et mulig behov for konkretisering av vekting av innsats, samt hva som er relevante forutsetninger. Resultatene viser at det er de økonomiske og indre rammene som påvirker lærernes opplevelse av handlingsrom for å utøve sin vurderingspraksis mest. De juridiske, ideologiske og nærsamfunnets rammer påvirker ikke lærerne i like stor grad. Nøkkelord: Kroppsøving, vurdering, innsats, forutsetninger, rammefaktorer, ungdomsskole, kroppsøvingslærer og lærerperspektiv
dc.description.abstractPurpose: The purpose of the study has been to interviews to capture teachers' opinions, experiences, attitudes, and practices, related to assessment in physical education. The project investigates how physical education teachers in upper secondary school interpret and implement the terms ´efforts´ and ´prerequisites´ in their assessment practice, as well as how various framework factors affect their perceived opportunity to exercise their own assessment practice. Method: The project's data were obtained through qualitative research. The sample consisted of seven physical education teachers from five different secondary schools in four different counties. Three of the interviews were conducted physically at the workplaces of the various teachers, while four of the interviews were conducted digitally. The data material was transcribed and coded using a five-step model, and further analyzed in light of literature on assessment and framework factor theory. Results: The results from the project show that physical education teachers in upper secondary school are, to a certain extent, familiar with and have an assessment practice that is formative. However, there are some teachers who are still drawn to a more summative practice. The knowledge of what assessment is and how it can be carried out seems to be somewhat limited. The teachers show a good understanding of what effort and prerequisites are, but there is still a certain amount of uncertainty that highlights a possible need for concretization of the weighting of effort, as well as what the relevant prerequisites are. The results show that it is the financial and internal framework that influences the teachers' perceived opportunity to exercise their own assessment practice the most. The framework of the legal, ideological and local community does not affect the teachers to the same extent. Keywords: Physical education, assessment, effort, prerequisites, framework factors, upper secondary school, teacher in physical education, and teacher perspective
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVurderingspraksis i kroppsøving: Læreres tolkning og implementering av innsats og forutsetninger
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record