Show simple item record

dc.contributor.advisorBar, Eirin Marie Skjøndal
dc.contributor.authorJohansen, Bendik Eugen
dc.date.accessioned2022-07-14T17:19:41Z
dc.date.available2022-07-14T17:19:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110155679:45045218
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005535
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI lys av økende bekymring for global oppvarming er det satt til livs flere strategier som peker på at utslippet av drivhusgasser må reduseres. Dette kan sees fra den globale Parisavtalen, til den nasjonale strategien Landbrukets Klimaplan som Nortura har vært med på å utforme. For å kunne redusere sitt klimaavtrykk har Nortura kartlagt klimasporet til enkelte produkter, og ønsker å utvide denne porteføljen videre. Målet med denne studien var å kartlegge og kvantifisere klimafotavtrykket knyttet til produksjonen av kjøttdeig pakket i Flowpack. Det ble også identifisert tiltak for å redusere dette klimafotavtrykket. Klimafotavtrykket ble beregnet ved å gjennomføre en livsløpsanalyse med systemgrenser fra krybbe til fabrikkport og funksjonell enhet 1 kg kjøttdeig Flowpack. Denne kjøttdeigvarianten produseres ved Norturas anlegg i Malvik og det ble hentet inn stedsspesifikke aktivitetsdata fra fabrikken. Datagrunnlaget for produksjon av fôr og storfe ble hentet fra CICEROs syntese Climate Footprints of Norwegian Dairy and Meat, hvor det ble brukt et gjennomsnitt av klimafotavtrykket for storfe. Gjennomsnittlig transportdistanse, vekt og teknologiklasse for inntransport ble hentet fra Norturas egne systemer. Aktivitetsdata og emballasjeforbruk ble også hentet fra Norturas systemer. For utslippskonstanter ble ecoinvent 3 benyttet, med regionspesifikke utslippsdata der dette var tilgjengelig. Klimafotavtrykket til 1 kg kjøttdeig Flowpack var 17,91 kg CO2-ekvivalenter, hvor livsløpsfaser før fabrikkens porter sto for 97,8 % av denne med 17,52 kg CO2-ekv. Klimafotavtrykk fra aktiviteter på fabrikken og emballasje sto samlet for 0,39 kg CO2-ekv., eller 2,2 %. Det var bruk av den fossile energibæreren naturgass som var den dominerende kilden til klimagassutslipp fra fabrikken. Av emballasjene som forbrukes er det distribusjonsforpakningene i papp som står for det høyeste bidraget, hovedsakelig knyttet til mengden som forbrukes. Det ble stilt flere forslag til forbedringer som kan senke klimafotavtrykket knyttet til fabrikken og emballasje. Den første er å fase ut naturgass og enten elektrifisere anlegget, eller å gå over til å bruke biogass. Et annet forslag var å benytte resirkulert plast i emballasjen som forbrukes og se på muligheten for gjenbrukbar emballasje. Det siste forslaget var å øke verdien på produkter som ikke går til humant konsum for å fordele klimafotavtrykket til kjøttdeig Flowpack på flere produkter.
dc.description.abstractIn light of growing concerns about global warming, several strategies have been put in place that point towards that greenhouse gas emissions must be reduced. This can be seen from the global Paris Agreement, to the national strategy Landbrukets Klimaplan, in which Nortura has aided in development. In order to reduce its climate footprint, Nortura has mapped the climate footprint of certain products, and have a desire to expand this portfolio further. The aim of this study was to map and quantify the climate footprint associated with the production of ground beef packed in Flowpack. Measures were also identified to reduce this climate footprint. The climate footprint was calculated by carrying out a life cycle analysis with system boundaries from cradle to factory gate and functional unit 1 kg ground beef Flowpack. This variant of ground beef is produced at Nortura's plant in Malvik and site-specific activity data was collected from the factory. The data basis for the production of feed and cattle was obtained from CICERO's synthesis Climate Footprints of Norwegian Dairy and Meat, where an average of the climate footprint for cattle was used. Average transport distance, weight and technology class for inbound transport were obtained from Nortura's own ERP systems. Activity data and packaging consumption were also obtained from Nortura's systems. For emission constants, ecoinvent 3 was used, with region-specific emission data where available. The climate footprint of 1 kg of minced meat Flowpack was 17.91 kg CO2-equivalents, where life cycle stages before the factory gates accounted for 97.8 % of this, with 17.52 kg CO2-eq. Greenhouse gas emissions from factory activities and packaging accounted for a total of 0,39 kg CO2-eq., and 2.2 %. The use of the fossil energy carrier natural gas was the dominant source of greenhouse gas emissions from the factory. Of the packaging used, the cardboard distribution packaging accounts for the highest contribution, mainly related to the amount used. Several suggestions were made for improvements that could lower the climate footprint associated with the factory and packaging. The first is to phase out natural gas and either electrify the plant, or switch to using biogas. Another proposal was to use recycled plastic in the packaging that is consumed and look at the possibility of reusable packaging. The last proposal was to increase the value of products that are not sold for human consumption in order to allocate the climate footprint of ground beef Flowpack to more products.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKlimafotavtrykk av Gilde kjøttdeig pakket i flowpack ved Nortura Malvik
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record