Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorÅslund, Anne Marit
dc.contributor.authorWold, Vegard
dc.contributor.authorSylte, Vegard
dc.contributor.authorSveen, Sigurd Kristian Bø
dc.date.accessioned2022-07-13T17:19:24Z
dc.date.available2022-07-13T17:19:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106262086:112059550
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005179
dc.description.abstractBakgrunn for oppgaven: Psykiske lidelser er et økende problem på verdensbasis. Stigmatiseringen er en stor barriere i behandlingen av psykisk lidelse og er en unødvendig påkjenning for dem som sliter psykisk lidelse. For å skape et best mulig miljø og fremme den lidendes helse, er det slik at man må arbeide for at stigmatiseringen av dem må fjernes. Dette er samfunnsrelevant og noe den Norske regjeringen nå aktivt arbeider for å finne løsning på. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse sykepleiers ansvarsrolle i hvordan fremme psykisk lidendes livskvalitet og hvordan stigmatisering av psykiske lidelser kan reduseres. Problemstilling: Hvordan kan stigmatisering av psykisk syke reduseres gjennom helsefremmende tilnærming? Metode: Oppgaven er gjort i form av en systematisk litteraturstudie. Fagstoff er hentet fra tidligere forskning, fagbøker, lovverk og forskningsartikler. Det er blitt benyttet metodetriangulering, en kombinasjon av kvalitative og kvantitative studier, for å kunne gi en mer helhetlig fremvisning av forskning innenfor temaet. Resultater: Seks artikler er inkludert i oppgaven. Hovedfunnene i disse artiklene belyser følgende temaer: Utdanning, holdninger, relasjon og tillit og verdighet og livskvalitet. Konklusjon: Reduksjon av stigma kan oppnås gjennom utdanning og kontinuerlig oppdatering av kunnskap, relasjon og tillit, holistisk tilnærming, sykepleiers rolle som opplyser, holdninger og arbeid for at den lidende har en opplevelse av verdighet.
dc.description.abstractBackground: Mental illnesses are a growing problem in the world. Stigmatisation is a great barrier in the treatment of mental illness and an unnecessary strain on those that struggle with a mental illness. To create the best health-promoting therapeutic environment, one has to seek the answers needed for the removal of stigmatisation. This is socially relevant and something the Norwegian government is now actively working to find an answer for. Aim: The aim of this study is to enlighten the nurse’s role in how to promote the mentally ill’s quality of life, and how stigmatisation of mental disorders can be reduced. Thesis: How can stigmatisation of the mentally ill be reduced through a health-promoting approach? Method: This study is in the form of a literature review. The subject matter is collected from research papers, subject literature and legislation. Method triangulation has been used since the research used in this study is from both quantitative and qualitative studies. This is to give more solid representation of research within the theme of this study. Results: Six studies were included in this literature review. The main findings in these articles shed light on the following themes: education, attitudes, relation and trust; and dignity and quality of life. Conclusion: Reducing stigmatisations is achievable through education, continually updating oneself, relations and trust between the caregiver and patient. A holistic approach and a focus on the patients’ experience of preserved dignity is paramount.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePsykisk helse i et helsefremmende perspektiv: Stigma, en barriere som må brytes
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel