Show simple item record

dc.contributor.advisorFossum, Siri Ødegaard
dc.contributor.authorHareide, Martine
dc.date.accessioned2022-07-13T17:19:21Z
dc.date.available2022-07-13T17:19:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106262086:112059553
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005177
dc.description.abstractBakgrunn: Seksualitet er integrert i menneskets personlighet og viser seg grunnleggende for selvbilde og oppfatningen av oss selv. Seksualitet er derfor noe som kan påvirke oss på godt og vondt gjennom hele livet. I behandling av kreft vil sykepleiers rolle stå sentralt. Dette inkluderer også når pasienters seksualitet blir påvirket som en konsekvens av behandling. Hensikt: Oppgaven skal belyse ulike aspekter av hvorfor seksualitet er et utfordrende og unngått tema for sykepleiere i møte med gynekologiske kreftpasienter. Deretter skal oppgaven ta for seg om sykepleiers handlingskompetanse kan ha betydning for ivaretagelse av pasienters seksualitet. Metode: Denne oppgaven er en litteraturstudie som har benyttet seg av fem vitenskapelige artikler, hvor både kvalitativ og kvantitative studier er inkludert. Databasene CINAHL og PubMed ble benyttet for systematisk søk etter vitenskapelige artikler i tidsperioden mars-april 2022. Resultat: 14 av 15 kreftpasienter hevder at behandling har hatt negativ innvirkning på deres seksualitet. Pasientene føler ikke de får tilstrekkelig med informasjon om seksualitet og seksuell helse relatert til gynekologisk kreft. Funn indikerer at sykepleiere mangler i stor grad grunnleggende kunnskap og ferdigheter om seksualitet og seksuell helse. Dette medfører i stor grad usikkerhet blant sykepleiere og utilstrekkelig seksuell helsehjelp for pasientene. Funn indikerer også at kompetanseheving, utdannelse og intervensjoner vil kunne forbedre sykepleien til denne pasientgruppen. Konklusjon: Denne litteraturstudien avdekker at sykepleiers usikkerhet og unngåelse, i møte med gynekologiske kreftpasienters seksualitet, kommer av manglende kunnskapsgrunnlag, ferdigheter og holdninger. Ved å styrke handlingskompetansen til sykepleiere vil ivaretagelsen av pasienters behov forbedres. Dette bidrar også til økt selvtillit og åpenhet for sykepleiere i møte med pasienters seksualitet.
dc.description.abstractBackground: Sexuality is integrated in human personality and forms the foundation for one’s self-image and self-perception. On the basis of this, sexuality can influence individuals’ wellbeing in both positive and negative ways throughout life. The role of nurses plays a crucial part in the treatment of cancer patients, also in situations where the patient’s sexuality is affected. Purpose: This paper aims to reveal different aspects of why sexuality is a demanding and abandoned subject for nurses, in the encounter with patients suffering from gynecological cancer. Furthermore, the paper will investigate how strengthening of nurses’ knowledge, skills and attitudes impact the safeguarding of patients’ sexual health care. Method: A literature review is conducted and includes five scientific studies, in both qualitative and quantitative research form. The databases CINAHL and PubMed were used in the search for scientific papers on the area. The search was conducted between March and April 2022. Results: 14 of 15 cancer patients reports that treatment had negative impact on their sexuality. In general, patients express the need for more information about sexuality and sexual health care related to gynecological cancer. The empirical data indicates lack of basic knowledge and skills among nurses regarding sexuality and sexual health care. This leads to insecurity among nurses and insufficient sexual health care for the patients. The acquired data also suggest that enhanced competency, education and use of intervention methods can improve the health care provided by the nurses. Conclusion: This literature review reveals nurses’ insecurity and avoidance in the nurse-patient relationship regarding sexual health care for gynecological cancer patients. This comes from deficient knowledge, skills and attitudes on the matter. Nurses can ensure the patients sexual health needs by strengthening these competencies. This also contributes to enhanced self-confidence, openness and accessibility among nurses in relation to patients’ sexuality.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titlePASIENTERS SEKSUALITET Hvordan kan mangelfull handlingskompetanse blant sykepleiere påvirke ivaretagelsen av seksualitet for pasienter med gynekologisk kreft?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record