Show simple item record

dc.contributor.advisorVan der Kap-Deeder, Jolene
dc.contributor.authorRugeldal, Synøve Grøv
dc.date.accessioned2022-07-12T17:20:48Z
dc.date.available2022-07-12T17:20:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110854809:34926961
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004858
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractEksisterende litteratur har anerkjent den viktige rollen til emotion goals i reguleringsprosessen, og etablert forholdet mellom følelsesregulering og velvære. Imidlertid har svært mye av forskningen på følelsesregulering gitt lite oppmerksomhet til den proaktive siden av aktiv individuell regulering; emotion crafting. Det er gjort lite forskning for å undersøke den proaktive atferden knyttet til positive følelser og dens forhold til velvære, og derfor har denne studien som mål å utforske dette konseptet. Denne studien undersøker sammenhengen mellom emotion goal, emotion crafting og velvære, i tillegg vurderte studien emosjonsarbeid og emotion goal som prediktorer for velvære. Deltakerne i denne studien var 116 unge og eldre voksne i alderen 18-62. Et grunnleggende spørreskjema om variablene ble fylt ut online i løpet av et engangspunkt. Funnene fra denne studien gir bevis på signifikante sammenhenger mellom emotion goal, emotion crafting og velvære. Videre er emotion crafting en betydelig prediktor for velvære, og støtter eksisterende ideer om mulige effekter av emotion crafting samtidig som det understreker viktigheten av ytterligere bidrag til feltet for emotion crafting.
dc.description.abstractExisting literature has recognized the important role of emotion goals in the regulatory process, and established the relation between emotion regulation and well-being. However, very much of the research on emotion regulation has given little attention to the proactive side of active individual regulation; emotion crafting. There has been little research done to examine the proactive behavior concerned with positive emotions and its relation to well-being, and therefore this study aims to explore this concept. This study examines the relation between emotion goals, emotion crafting and well-being, in addition the study considered emotion crafting and emotion goals as predictors for well-being. The participants in this study were 116 young and older adults ranging from 18-62. A baseline questionnaire about the study variables was filled out online during a one-time point. The findings from this study provide evidence of significant relations between emotion goals, emotion crafting and well-being. Furthermore, emotion crafting is a significant predictor of well-being, supporting existing ideas on the possible effects of emotion crafting while highlighting the importance of further contribution to the field of emotion crafting.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleThe Relation Between Emotion Goals and Emotion Crafting: Emotion Crafting and Emotion Goals as Predictors of Well-Being
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record