Show simple item record

dc.contributor.advisorAspvik, Nils Petter
dc.contributor.authorJøssang, Siren
dc.date.accessioned2022-07-08T17:21:17Z
dc.date.available2022-07-08T17:21:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104662048:23720121
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004205
dc.description.abstractKroppsbilde og kroppspress er sentrale fenomen som opptar ungdom i dagens samfunn. Internalisering av kroppsideal kan knyttes til kroppsmisnøye i den grad at et negativt kroppsbilde gjerne utvikles som følge av et opplevd avvik mellom egen kropp og samfunnskonstruerte kroppsideal. Kroppspresset stammer i hovedsak fra tre primære påvirkningskilder; familiemedlemmer, jevnaldrende og media. Studien har til hensikt å undersøke videregåendeelevers internaliserte kroppsbilde og opplevelser med kroppspress, og hvorvidt dette henger sammen med deres trivsel i kroppsøving og svømming. Som supplement i studien er det også undersøkt hvorvidt ulike håndteringsstrategier relatert til kroppsbilde i kroppsøvingskonteksten henger sammen med internalisering av ideal og kroppspress, samt trivsel i faget. Studien er basert på en elektronisk spørreskjemaundersøkelse med 200 respondenter. Utvalget består av videregåendeelever, både gutter og jenter. Respondentene representerer tre ulike studieretninger; studiespesialiserende, yrkesfag og idrettsfag, fra alle tre klassetrinn. Resultatene fra studien presenteres gjennom deskriptiv statistikk, en lineær regresjonsmodell og korrelasjonsmatriser. Studien viser at jentene i utvalget internaliserer kropp- og utseendeideal i større grad enn gutter. Gutter er imidlertid ikke immune mot internalisering av ideal, og rapporterer relativt høy grad av internalisering av et muskuløst ideal og er generelt opptatt av utseende. Både jentene og guttene trives bedre i kroppsøving sammenlignet med svømmeundervisning, og trivselen i kroppsøving er relativt høy. Elever som internaliserer et ideal om generell attraktivitet opplever redusert trivsel i kroppsøvingsfaget, mens internalisering av et muskuløst ideal medfører økt trivsel i faget. Mediepresset påvirker jenters trivsel i kroppsøving negativt, mens det ikke har noen betydning for gutters trivsel. Resultatene viser også sammenhenger mellom internalisering av ideal, kroppspress og ulike skjuleteknikker og unngåelsesatferd, hvor elever som internaliserer ideal i større grad er tilbøyelig til å benytte seg av slike håndteringsstrategier og atferd. Studiens resultater er i stor grad i tråd med tidligere forskning på feltet.
dc.description.abstractBody image and social pressures on body image are central phenomena that preoccupy the youth of today’s society. Internalization of appearance ideals is linked to body dissatisfaction to the extent that a negative body image is often developed based on a perceived discrepancy between one’s body and the socially constructed appearance ideals. The social pressure on body image stems from three primary sources of influence; family members, peers, and media. This study aims to examine the internalized body image and experience with social pressures on body image of upper secondary students, and whether this is related to their enjoyment in physical education and swimming lessons. As a supplement to the study, different coping mechanisms related to body image in the physical education context was examined to investigate how these conditions are related to the internalization of ideals and social pressures on body image, as well as enjoyment in PE. The study is based on an electronic survey questionnaire with 200 respondents. The sample consists of upper secondary students from different schools in Norway, both boys and girls. The respondents represent the three different fields of study: general studies, vocational studies, and sports education, from all three grade levels. The results from the study are presented through descriptive statistics, a linear regression model, and correlation matrices. The study reveal that girls internalize body and appearance ideals to a greater extent compared to the boys. However, boys are not immune to the internalization of ideals, revealed through reports of a relatively high degree of internalization of a muscular ideal and a general preoccupation of appearance. Both boys and girls report greater enjoyment in PE compared to swimming lessons, and the enjoyment in PE is relatively high among the students in general. Students who internalize the ideal of general attractiveness experience reduced enjoyment in PE, while internalization of the muscular ideal causes increased enjoyment in PE. The media pressure on body image has a negative effect on girls’ enjoyment in PE, while it has no effect on boys’ enjoyment. Results reveal correlations between internalization of ideals, social pressures, and different hiding techniques and avoidance behaviour, where students who internalize ideals also are more likely to engage in such coping strategies and behaviours. The results of the study are related to previous research in the field to a large extent.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTrivsel i kroppsøving - betydningen av kroppsbilde og kroppspress
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record