Show simple item record

dc.contributor.advisorAspvik, Nils Petter
dc.contributor.authorHunnestad, Tone Lervåg
dc.date.accessioned2022-07-08T17:21:16Z
dc.date.available2022-07-08T17:21:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104662048:22899663
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004204
dc.description.abstractHensikt: Det fysiske aktivitetsnivået synker med alderen. Dette gjør at skolen og ikke minst kroppsøvingsfaget kan være viktige aktører for å forebygge denne utviklingen. Kroppsøvingsfaget ønsker å motivere elever til fysisk aktivitet som kan bidra til en helsefremmende livsstil etter endt skolegang. Tidligere er det gjort mest forskning på denne tematikken på ungdomsskoleelever og yngre. Studien har til hensikt å undersøke faktorer som påvirker elevenes fysiske aktivitet i kroppsøving på videregående skole. Dette gjøres ved å benytte faktorer som grunnleggende psykologiske behov, selvbestemt motivasjon, autonomistøtte, kjønn, alder og fysisk aktivitet på fritiden. Selvbestemmelsesteorien, med søkelys på Basic Psychological Needs theory, Orcanismic Integratin theory og autonomistøtte utgjør det teoretiske rammeverket for studien. Metode: I denne studien har 224 (60,7% jenter) videregående elever svart på spørreskjema. Utvalget representerer alle trinn og ulike studieprogrammer. Resultatene presenteres gjennom deskriptiv statistikk, korrelasjonsanalyse og hierarkisk lineær regresjon. Resultat: Resultatene viser at behovene kompetanse, tilhørighet og opplevelse av selvbestemt motivasjon er sentrale motivasjonsfaktorer som påvirker elevenes fysiske aktivitetsnivå i kroppsøving. Regresjonen viser at tilhørighetsbehovet har større betydning for gutters fysiske aktivitetsnivå i kroppsøving enn for jenter. I tillegg er guttene mer fysisk aktive i kroppsøving enn jentene. Elevene på vg3 mer aktive i kroppsøvingstimene enn elevene på vg1. Det er ikke en statistisk signifikant sammenheng mellom autonomistøttende kroppsøvingslærer og elevenes fysiske aktivitetsnivå i kroppsøving. Oppsummering: Elever som opplever å få tilfredsstilt behovene sine, spesielt kompetanse og tilhørighet, vil kunne bli mer selvbestemt motivert. Dette vil ha en positiv effekt på elevenes fysiske aktivitetsnivå i kroppsøving. Variasjonen i elevenes fysiske aktivitetsnivå i kroppsøving blir også påvirket av kjønn, opplevelse av autonomistøttende lærer og fysisk aktivitet på fritiden.
dc.description.abstractPurpose: The level of physical activity decreases with age. This means that the school and the subject of physical education (PE) can be important to prevent this development. PE wishes to motivate pupils to physical activity, which in turn can contribute to a health-promoting lifestyle after they finish school. Earlier research tends to focus on this theme in relation to pupils in secondary school and younger. This study intends to examine factors that affect the physical activity in PE of pupils in upper secondary schools. This is done by using factors like basic psychological needs, self-determined motivation, autonomy support, gender, age, and physical activity in their leisure time. The theory of self-determination focusing on Basic Physiological Needs theory, Orcanismic Integratin theory, and autonomy support make up the theoretical framework for the study. Methods: In this study, a questionnaire was answered by 224 pupils in upper secondary school (60,7% girls). The selection represents all school levels and different study programs. The results are presented by descriptive statistics, correlation analysis, and hierarchical linear regression. Results: The results show that competence, affiliation, and the experience of self-determined motivation are needs that are central motivational factors that affect pupils’ level of physical activity in PE. The regression shows that the need for affiliation has a larger impact on the level of physical activity for boys than it has for girls. In addition, the boys are more physical active in PE than the girls. Simultaneously, pupils in year three (vg3) are more active in PE than the pupils in year one (vg1) in upper secondary school. There is not a statistically significant correlation between autonomy supporting PE teachers and the level of physical activity of the pupils in class. Summary: Pupils that experience that their needs are met, especially competence and affiliation, will be able to become more motivated through self-determination. This will have a positive impact on the level of physical activity of the pupils in PE. The variation in the physical activity level of the pupils is also affected by gender, experienced autonomy support from the teacher, and physical activity in their leisure time.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleElevenes motivasjon for fysisk aktivitet i kroppsøving
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record