Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Berit
dc.contributor.authorDahl, Marie
dc.date.accessioned2022-07-06T17:21:59Z
dc.date.available2022-07-06T17:21:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104304065:21807041
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003313
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractAkutt lymfoblastisk leukemi (ALL) er den mest utbredte krefttypen blant barn og er forårsaket av en ansamling av mutasjoner som fører til arrestert utvikling av lymfocytter og ukontrollert proliferasjon. Dagens behandling består av høyintensiv kombinasjonskjemoterapi som kan føre til en rekke akutte og kroniske bivirkninger. Resistensutvikling og tilbakefall er utfordringer knyttet til behandlingen av ALL-pasienter og forbindes med dårlige prognoser. Derfor er utviklingen av nye og forbedrede behandlinger ved målretting og undersøking av molekylære mekanismer som er kjent for å drive ALL-progresjon, en lovende tilnærming mot å forbedre prognosene for denne pasientgruppen. I denne oppgaven har cytosolisk fosfolipase A2α (cPLA2α) blitt undersøkt som et terapeutisk mål i T-ALL cellelinjen CCRF-CEM. Uttrykkingen av cPLA2α ble undersøkt på både gen- og proteinnivå ved qPCR og western blot. Enzymet var til stede ved de forskjellige vekstfasene, men ingen mønster i uttrykkingen ble identifisert. Genuttrykkingen av cyklooksygenase-1 (COX-1) og 5-lipoksygenase (5-LOX) ble også undersøkt, og sistnevnte korrelerte med uttrykkingen av cPLA2α. Noe enzymaktivitet i form av fosforylert cPLA2α ble observert, men ved «competitive ELISA» ble ingen prostaglandin E2 (PGE2) målt i disse cellene. I tillegg ble CCRF-CEM cellene behandlet med compound 1, og virkningen på cellesyklusen ble undersøkt ved flow cytometri. Compound 1 er en cPLA2α-spesifikk inhibitor, utviklet av Coegin Pharma, som binder seg til enzymets aktive sete og inhiberer produksjonen av arakidonsyre. Inhiberingen av cPLA2α i disse cellene førte til økt apoptose og redusert proliferasjon, mens ingen andre statistisk signifikante endringer i cellesyklusen ble observert. Funnene fra denne oppgaven har bidratt til utvidet innsikt i uttrykkingsmønsteret til cPLA2α og bekrefter tidligere studier som viser at enzymet er et lovende terapeutisk mål i behandlingen mot T-ALL. Effekten på proliferasjon indikerer at compound 1 kan være et potensielt terapeutisk middel målrettet mot cPLA2α. Oppgaven gir også forslag til ytterligere undersøkelser angående effekten av compound 1 på T-ALL celler og mekanismene til cPLA2α og dets derivater.
dc.description.abstractAcute lymphoblastic leukaemia (ALL) is the most common cancer type among children, caused by an accumulation of mutations leading to arrested development of lymphocytes and excessive proliferation. Today, the treatment includes high-intensity combination chemotherapy, with adverse short- and long-term side effects. Developing resistance to the treatment and relapsing are common challenges in treating ALL patients, and these challenges are associated with poor prognosis. Therefore, for the development of new and improved therapies, targeting and studying the molecular mechanisms that are known to drive ALL progression is a promising approach to improving the prognosis for this patient group. In this thesis, cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) was investigated as a therapeutic target in the T-ALL cell line CCRF-CEM. The expression of cPLA2α was studied both at gene and protein levels by qPCR and western blot. The enzyme was found to be present at the different stages of growth, but no pattern in expression was identified. Also the gene expression of cyclooxygenase-1 (COX-1) and 5-lipoxygenase (5-LOX) was studied, and the latter was found to correlate with the expression of cPLA2α. Some degree of enzyme activity was observed in the form of phosphorylated cPLA2α, but by competitive ELISA, no prostaglandin E2 (PGE2) was detected in these cells. Additionally, CCRF-CEM cells were treated with compound 1 and its effect on the cell cycle was studied by flow cytometry. Compound 1 is a cPLA2α-specific inhibitor, developed by Coegin Pharma, that binds to the enzyme’s active site, inhibiting the production of arachidonic acid. The inhibition of cPLA2α in these cells caused increased apoptosis and reduced proliferation, while no other statistically significant effect in the cell cycle was observed. The findings provided by this thesis provide a wider insight into the expression pattern of cPLA2α and confirms previous studies proving the enzyme as a promising therapeutic target in the treatment of T-ALL. The effect on the proliferation suggests that compound 1 may be a potential therapeutic agent for targeting cPLA2α. Also, the thesis suggests further investigation regarding the effect of compound 1 on T-ALL cells and the mechanisms of cPLA2α and its derivatives.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleInvestigating the expression of cytosolic phospholipase A2α and its role in the cell cycle of an acute lymphoblastic leukemia cell model
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record