Show simple item record

dc.contributor.advisorBakke, Snorre
dc.contributor.authorHegvik, Mari Herkedal
dc.contributor.authorNystad, Hanna Bruvik
dc.contributor.authorStenslund, Jonatan Oleivsgard
dc.date.accessioned2022-07-06T17:21:51Z
dc.date.available2022-07-06T17:21:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112030714:112693438
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003304
dc.description.abstractEffekten kunstig lys med ulike bølgelengder har på marine bentiske organismer ble undersøkt ved to lokaliteter nær et lakseoppdrettsanlegg på Gudmundset, Norge. Kunstig lys med ulik bølgelengde (λ) kan fremprovosere ulike fototaksiske responser hos forskjellige bentiske organismer da de befinner seg ~ 100 m ned i vannsøylen, hvor naturlig lys ikke slipper til. På bakgrunn av dette vil det være vesentlig å vite hvilket lys som egner seg best til undersøkelse under slike forhold. En BRUV er en stasjonær kamerastasjon som settes på havbunnen og som ved hjelp av agn kan tiltrekke organismer i området. Det finnes, per dags dato, ikke faglitteratur for hvilket kunstig lys som er best å benytte under slike forsøk i Norske boreale havklima. I denne studien ble rødt (~ 625 nm) og hvitt (~ 450 nm) lys brukt på en BRUV. Hvert lys ble testet seks ganger (totalt 12), hvor de var nede på havbunnen (> 100 m) i 20 minutter. Totalt ble det observert ti ulike mobile bentiske arter; trollhummer, flyndre, brosme, lange, lyr, vassild, norsk storkrill, hyse, torsk og taskekrabbe. Disse artene har ulike tilpasninger, og derfor ulik atferd og respons ved eksponering av kunstig lys med ulik bølgelengde. Til denne studien ble det utarbeidet følgende hypotese; Kunstig rødt lys påvirker bentiske organismer i mindre grad enn kunstig hvitt lys. Det ble observert variasjoner i både artssammensetning, varighet i bildet og aktivitetsnivå ved bruk av rødt og hvitt lys. Det var en statistisk tendens til at fisk oppholdte seg lengre i bildet ved rødt lys, sammenlignet med hvitt. Aktivitetsnivået hos observerte arter var signifikant høyere (p = 0,02) ved rødt lys sammenlignet med hvitt lys. Dette kan indikere at hvitt lys har en forstyrrende effekt med ytterpunktene positiv- og negativ fototaksis respons. Høyere aktivitetsnivå ved rødt lys kan tyde på at artene ikke kunne se det røde lyset, og ble derfor verken skremt eller tiltrukket av det. Resultatene fra denne studien er viktige å ta hensyn til ved gjennomføring av videoovervåking av bentiske organismer på dypt vann.
dc.description.abstractThe effect of artificial light with different wavelengths was examined on marine benthic organisms at sites near a salmon farming facility at Gudmundset, Norway. Artificial light with different wavelengths (λ) can cause different phototaxis responses in diverse benthic organisms, as they are ~ 100 m down into the water column, where there is no source of natural light. Based on this, it is essential to know which light that is best suited for research under such conditions. BRUV is a stationary camera station that are placed on the seafloor and attracts organisms in the area with the use of bait. There are currently no scientific studies on which artificial light that should be used during experiments in the Norwegian Boreal Sea Climate. In this study, red (~ 625 nm) and white (~ 450 nm) light were used on BRUVs. Each light was tested six times (a total of 12 deployments), where they were down on the seafloor (> 100 m) for 20 minutes. In total, ten different mobile benthic species were observed; species from the Galatheidae family, species from the Carangiformes family, tusk, ling, pollack, greater argentine, northern krill, haddock, cod, and edible crab. These different species have different adaptations to the benthic environment, and therefore different behaviors and responses when exposed to artificial light with different wavelengths. The following hypothesis was prepared for this study; Artificial red light affects benthic organisms to a lesser extent than artificial white light. Differences were observed in both species’ composition, duration and activity level using red and white light. There was a statistical tendency of the average duration of organisms in the image at red light, compared to white. The activity level of observed species was significantly higher (p = 0,02) at red light compared to white light. This may indicate that the white light has a disruptive effect with the extremes: positive and negative phototaxis response. Higher activity level at red light may indicate that the species could not see the red light and was therefore not frightened or attracted to it. The results of this study are important to consider when conducting video surveillance of benthic organisms in deep water.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVideoobservasjoner av dyptlevende bentiske organismer - Effekten av rødt og hvitt kunstig lys
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record