Show simple item record

dc.contributor.advisorSchwettmann, Lutz
dc.contributor.advisorLied, Astrid
dc.contributor.authorGjærum, Lina
dc.contributor.authorBergseth, Stine
dc.contributor.authorJohansen, Signe Nesbakken
dc.date.accessioned2022-07-06T17:21:27Z
dc.date.available2022-07-06T17:21:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112030657:112661158
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003301
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHomocystein og laktat er begge metabolitter som dannes inne i de røde blodcellene i en viss metaboliseringsrate. Dersom plasma ikke blir skilt fra de røde blodcellene, vil denne metaboliseringen fortsette etter prøvetaking. Begge disse analyttene er viktige ved diagnostikk av en rekke sykdommer og tilstander. Uten standardisering av prøvetaking og analysering, kan det føre til feil i laboratoriesvarene. Ifølge Ålesund sykehus, Avdeling medisinsk biokjemi sine prosedyrer, skal laktat sentrifugeres innen 120 minutter etter prøvetaking. For homocystein skal prøvene sentrifugeres “raskt” innen 30 minutter. Dersom rask sentrifugering ikke er mulig, skal prøven oppbevares på is inntil 60 minutter. Avdeling for medisinsk biokjemi har ikke dokumentasjon på dette. Målet med oppgaven var å undersøke holdbarheten av laktat og homocystein oppbevart i fullblod før sentrifugering. Det ble tatt prøver av 21 ansatte ved Ålesund sykehus for analysering av homocystein. Både prøvene oppbevart på is og i romtemperatur ble sentrifugert etter gjeldende tidspunkter: 0, 15, 30 og 60 minutter. For analysering av laktat ble det tatt prøver av 31 ansatte. Prøvene ble sentrifugert etter gjeldende tidspunkter: 0, 30, 60 og 120 minutter. Prosedyrene for hvert prøverør ble fulgt i henhold til retningslinjer fra leverandør, produsent og Noklus. Resultatene fra holdbarhetsundersøkelsen viste at homocystein oppbevart i romtemperatur er holdbar i prøver som er sentrifugert inntil 30 minutter. Sentrifugeringstidspunktet kan utsettes inntil 60 minutter dersom homocystein blir oppbevart på is. Resultatene for laktat var usikre ved det første sentrifugeringstidspunktet på 30 minutter. Det var derfor ikke mulig å fastsette om holdbarheten ved tidspunkt 30 minutter er god nok. Basert på denne holdbarhetsundersøkelsen, kan man dokumentere at prosedyrene for homocystein ved Avdeling medisinsk biokjemi er gode nok. Prosedyrene for laktat bør derimot forbedres, ettersom resultatene bekrefter at sentrifugering av laktat ikke kan utsettes til 120 minutter.
dc.description.abstractHomocysteine and lactate are both metabolites that are formed inside of the red blood cells at a certain rate of metabolism. If plasma is not separated from the red blood cells, the metabolism will continue after sampling. Both analytes are important in the diagnosis of several diseases and conditions. Without standardization of sampling and analysis, it can lead to errors in laboratory results. According to the procedures at Aalesund hospital, Department of Medical Biochemistry, lactate must be centrifuged within 120 minutes after sampling. For homocysteine, the samples must be centrifuged “rapidly” within 30 minutes. If rapid centrifugation is not possible, the sample can be stored on ice for up to 60 minutes. The Department of Medical Biochemistry does not have documentation on this. The aim of the project was to investigate the stability of lactate and homocysteine when stored in whole blood before centrifugation. For the analysis of homocysteine, samples from 21 employees at Aalesund hospital were used. Both the samples kept on ice and at room temperature were centrifuged at the following intervals: 0, 15, 30, and 60 minutes. For the analysis of lactate, samples from 31 employees were used. The samples for lactate were centrifuged at the following times: 0, 30, 60, and 120 minutes. The procedures for each test tube were followed according to guidelines from the supplier, manufacturer and Noklus. The results of this stability study shows that homocysteine stored at room temperature is stable in samples centrifuged within 30 minutes. The centrifugation time can be delayed to 60 minutes if homocysteine is stored on ice. The lactate results were uncertain at the first centrifugation time, which was at 30 minutes. It was therefore not possible to determine whether the stability was acceptable. Based on this stability study, it is documented that the procedures for homocysteine for the department of medical biochemistry are adequate. On the other hand, the procedures concerning lactate should be improved, considering the results confirm that centrifuging cannot be postponed by 120 minutes.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHoldbarhetsforsøk av laktat og homocystein
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record